Akademik BilgilerÜMRAN SEVİL
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: umran.sevil@ege.edu.tr
- Web sayfası: umransevil@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi., Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1992
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,, Türkiye, 1997
- Profesörlük: Ege üniversitesi,Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (17 adet)- Ege Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı Ders sorumlusu.( Doktora Programı 1.yıl)., 1998-
- Ege Ünv. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Ok. Ebelik Bölümü Doğum Bilgisi 2. ders sorumlusu., 1997-1999
- Ege Ünv. Hem.Yük.Okulu.Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ABD.Doçent., 1997-
- Ege Ünv.Hem.Yük. Okulu. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ABD.Yardımcı Doçent., 1996-1997
- Ege Ünv.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ders Sorumlusu. (Yüksek LisansProgramı)., 1996-
- Ege Ünv. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Ok.Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü. Kadın hastalıkları ve Doğum Acilleri ders sorumlusu., 1996-1999
- Ege Ünv.Hem. Yük.Ok.Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ders Sorumlusu., 1996-
- Ege ünv. Atatürk Sağlık Meslek Yüksek Ok.Ebelik Bölümü Kadın Hastalıkları ders sorumlusu., 1996-1997
- Ege Ünv. Hem. Yük. Okulu. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ABD.Kurul Üyeliği., 1996-
- Ege. Ünv. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Ok.Ebelik Bölümü Doğum Bilgisi 1. Ders sorumlusu., 1996-1998
- Ege Ünv. Hem. Yük.Okulu .Yüksek Okul Kurul Üyeliği., 1996-1998
- Ege. Ünv. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Ok. Tıbbi Dök.ve Sek. Böl. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Ders sorumlusu., 1996-1997
- Ege Ünv. Hem.Yük.Okulu. Uzmanlar Grubu Üyeliği., 1996-1998
- Ege Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşreliği Seminer Sorumlusu.(Yüksek Lisans Programı), 1996-
- Ege Ünv.Hem.Yük.Okulu.Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Başkanlığı., 1996-1998
- Ege Ünv. Hemş.Yük. Okulu.Hemşirelik Esasları ABD.Araştırma Görevlisi, 1982-1996
- Ege. Ünv. Hem. Yük. Ok.Hemşirelik Esasları Ders ve Uygulaması, 1982-1996
Uzmanlık Alanları- Kadın Hastalıkları ve Doğum (1012401)
- Hemşirelik (1040101)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (35 adet)- Kavlak ÜO, Saydam KB, Demir Ü.Medyada üreme sağlığı. 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi (14-17 Nisan 1999) , Ankara (Özet bildiri )
- Taşpınar A, Demir Ü. 15-49 yaş evli kadınların aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi Kadın Doğum Sayısı, Cilt:2, Sayı: 3, Haziran 1999, İstanbul. ss.123-131
- Demir Ü. Diyafram kullanan kadınların diyaframa ilişkin görüşlerinin ve kullanım özelliklerinin incelenmesi . Hemşirelik Forumu Dergisi Kadın Doğum Sayısı , Cilt.2, Sayı.3, Haziran 1999, İstanbul,ss.137-142I
- Demir , Ü . : " Kadının Toplumsal Statüsü ", Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl.9, Sayı.2, Nisan- Haziran, 1999,ss 12-16
- Demir Ü. Kadın ve Üreme sağlığı. İlk Adım Dergisi . Sayı.5. Ege Üniv. Tıp Fak.Hemşirelik Yayını ,1999, İzmir.
- Dönmez A, Vardar Ş, Demir Ü, Hormonal kontrasepsiyonda bireysel danışmanlık. 1.UlusalAile planlaması kongresi.(14-17 Nisan 1999) Ankara. Özet kitapçığı
- Ertem KG, Demir Ü, Dönmez A. ve ark. DMPA etkinlik, güvenirlilik ve sürekliliğinde danışmanlığın önemi.1. Ulusal aile planlamsı kongresi.(14-17 Nisan 1999) Ankara. Özet kitapçığı
- Demir , Ü . : Saruhan , A . : " Kürtaja Başvuran Kadınların Aile Planlamasına Ilişkin Bilgi , Tutum ve Davranışlarının Incelenmesi " Ege Üniv . Hemş . Yük . Ok . Dergisi Cilt : 11 , Sayı : 1 , 1998 , Izmir .ss. 11-25
- Demir , Ü . , Dereli , N . , Eşer , I . , " Evli Kadınların Toplumsal Değer Tutum ve Davranışlarının Incelenmesi " E . Ü . Hemş . Yük . Ok. Dergisi , Yıl : 1995 , Cilt : 11 , Sayı : 3 , 1998. Izmir ss. 21-23
- Demir, Ü., Saruhan, A., “Kürtaja Başvuran Kadınların Eşlerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi”, Şişli Eftal Hastanesi Hemşireliği Dergisi, Cilt:1,Sayı:5,1998.İstanbul,ss:46-55
- Demir, Ü., Şirin, A., Saruhan, A., ve diğerleri, “2000’e İki Kala Çağdaş Eğitime Doğru”, VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Ankara. ss.303-306
- Demir, Ü., Saruhan, A., Menopoz Yakınmaları Üzerine Hormon Replesman Tedavisinin Etkisinin İncelenmesi” 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı.7-9 Eylül 1998 İzmir.(Özet Kitapcığı)
- Aksu, H., Demir, Ü. Doğum salonunda çalışan ebe ve hemşirelerin puerperal enfeksiyonların önlenmesinde aseptik uygulamalara ilişkin bilgilerine planlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Şişli Etfal Hastanesi Hemşireliği Dergisi. Cilt:1, Sayı: 5, 1998 İstanbul,ss: 46-55
- Demir Ü, Karacan G. 15-49 yaş arasındaki kadınların genital akıntılar ve akıntıların önlenmesindeki hijyenik uygulamalar konusundaki bilgilerinin incelenmesi. AIDS Dergisi Yıl:6, Sayı: 10, 1998, ss38 (Bildiri özeti)
- 1998, Demir , Ü . : " Reye Sendromu ve Aspirin " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Dergisi 4 : 2 , 1988 , Izmir S : 45 - 48
- 1998, Demir , Ü . : " Kız Çocuklarının Durumu " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Dergisi , Cilt : 11 , Sayı : 2 , IZMIR . ss.91-98
- Demir , Ü . : Dereli , N . : " Izmir Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin AIDS Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Incelenmesi " AIDS Dergisi Say : 8 , Mart 1997 Izmir , ss : 68 - 74 .
- Demir Ü, Karacan G., Orta yaş kadın sağlığı sorunlarından olan osteoporoz risk faktörlerinin incelenmesi. (17-19 Mayıs 1997) Adana. Özet Kitapçığı
- Dereli N, Demir Ü. Hemşirelik yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin meslek bilinçlerinin incelenmesi. 4. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (10-12 Eylül 1997) Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti.ss 182-186
- Demir , Ü . : " Adölesanların Cinsel Davranışları ve Üreme Sağlığı Sorunları " Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik , 1997 , İzmir,ss 20-28
- Demir , Ü . , Saruhan , A . : " Norplant Uygulanan Kadınların Sosyo - Demografik ve Doğurganlık Özelliklerinin Incelenmesi " I.Ulusal Perinatoloji Kongresi Hemşireliği Simpozyumu(Uluslararası Katılımlı )Bildiri Özet Kitapçığı 19 - 21 Haziran 1996 Istanbul
- Demir , Ü . : " Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusmaların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü " SSK Tepecik Hast . Dergisi 1996 , Vol : 6 , No : 1 - 2 , 1997 , IZMIR , ss :44 - 48
- Demir , Ü . " Sigaranın Sağlığa Zaraları" . Sigara ve Sağlık . 1996.İzmir, ss 8-17
- Dereli , N . : Demir , Ü . : " Ege Üni . Hemş . Yük . Ok .Son Sınıf Öğrencilerin AIDS Konusundaki Bilgilerinin Incelenmesi" AIDS Dergisi Sayı :4-5 , Kasım 1994 ss:42 - 45
- Demir , Ü . : " AIDS ' den Koruma " , AIDS Dergisi , Sayı : 4 - 5 , Kasım 1994 Izmir , S : 55 - 58
- Demir , Ü . : " Sigara ve Sağlığımız " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Dergisi , 1994 , Cilt : 11 , Sayı : 1 , Bornava - IZMIR , ss : 151 -157 .
- Demir , Ü.Hemiplejili Hastaların Bakım Konusundaki Beklentileri .E.Ü. Hem.Yük.Ok.Dergisi 8:2 1994 İzmir 45-49.
- Demir, Ü, Gebeliği Önleyici Yöntemlerinin Kullanımı Ve Bunlara etki Eden Sosyo Demografik Özelliklerin İncelenmesi " E.Ü.H.Y.O. Derg.8:1 1993 İzmir 31-39.
- Erdal , E,Eşer İ, Demir Ü, ve diğerleri " Oral ve Aksiller yolla Beden Isısı Ölçümlerinde Termometrelerin Bekletilme Sürelerinin İncelenmesi" E.Ü.Hemş.Yük.Ok.Derg.7:3,1993,İzmir 23-28.
- Dereli , N . : Demir , Ü . , " Yaşlılarda Sigara Içme Öyküsü Ile Hipertansiyon Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi " , Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği Teması Sempozyum Kitabı Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 26 - 27 Kasım 1992
- Kadir,L,Eşer,I,Demir,Ü,ve Diğerleri " Lise son sınıf öğrencilerinin hemş.mesleğini tercih etme durumlarının incelenmesi" 3 Ulusal hemş.Kong.Kitabı (Poster) Cum.Üniv.Hem.Yük.Ok. 24-26 Haziran 1992 Sivas,831,837.
- Demir , Ü . : Dereli , N . : " Insülin Kullanan Diyabetes Mellituslu Yaşlıların Hastalık ve Bakıma Ilişkin Bilgilerin Saptanması " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Dergisi , 8 : 3 , 1992 , Izmir . ss : 25 -37
- Erdal E,Kadir L, Demir Ü ve Diğerleri " İzmir Belediyesi Eşrefpaşa Hast.Çalışan Hem.Hizmetici Eğit.Prog.Değer." 3 Ulusal Hemş.Kong.Kitabı (Poster) Cumhuriyet Üniv.Hemş.Yük.Ok.24-26 Haziran 1992,Sivas 192-797.
- Şirin , A . : Demir , Ü . ve Diğ . , , " Emzirmeye Etki Eden Sosyo - Demografik Faktörlerin Incelenmesi " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Dergisi , 5 :3 , 1989 , Izmir
- Demir , Ümran . , " Diyabetes Mellitus Tanısı Ile Hiç Hastaneye Yatmamış Erişkin Diyabetik Hastaların Bilgi Düzeylerinin Saptanması " , Ege Üni . Hemş . Yük . Ok Dergisi , 1 : 2 , 1985 , Izmir

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Demir Ümran, " İzmir Metropolün'de Evli ve Doğurgan Yaşta ( 15-49) Olan Kadınların Doğum Aralıklarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi" Hemşirelik Programı Doktora Tezi 1992 - İzmir
- 0, Sevil (Demir) Ümran., " Diabetes Mellitus Tanısı ile Hiç Hastaneye Yatmamış Erişkin Diyabetik Hastaların Bilgi Düzeylerinin Saptanması" Hemş.Programı Yüksek Lisans Tezi 1984 İzmir

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Demir , Ü . : Saruhan , A . : " The Investigation The Social Demograpic And Fertility Status Of Women To The Aplication Of Norplant " Fourt International Middle East Nursing Conference . May 7 - 8 , 1996 , Irbid - jordan sözlü bildiri olarak sunuldu .

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- 1999, Demir , Ü . : " Kadının Toplumsal Statüsü , Kadının Statüsü , Sağlık Sorunları ve Istismarı Kunulu Panel ( 7 / 5 / 1997 ) Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ( Ege Üni . Hemş . Yük . Ok . Anfisi )Konuşmacı
- Kavlak OÜ, Saydam KB, Demir Ü.Medyada üreme sağlığı. 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi. (14-17 Nisan 1999) Ankara. Poster bildiri
- Dönmez A, Vardar Ş, Demir Ü. Hormonal kontrasepsiyonda bireysel danışmanlık.1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi.(14-17 Nisan 1999) Ankara. Poster bildiri
- Ertem KG, Demir Ü,Dönmez A. ve ark.DMPA etkinlik güvenirlilik ve sürekliliğinde danışmanlığın önemi. 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi (14-17 Nisan 1999)Ankara. Poster bildiri
- Taşpınar A, Demir Ü. 15-49 yaş evli kadınların aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi.1. Ulusal aile planlaması kongresi (!4-17 Nisan 1999). Ankara Poster bildiri
- Demir Ü, Karacan G. 15-49 yaş arasındaki kadınların genital akıntılar ve akıntıların önlenmesindeki hijyenik uygulamalar konusundaki bilgilerinin incelenmesi. 4. Türkiye AIDS Sempozyumu ve 3. Ulusal Cinsel İlişkiyle Geçen Hastalıklar Sempozyumu (28-30 Nisan 1998) Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Konferans Merkezi.İzmir.Poster bildiri.
- Demir Ü, Saruhan A. Menapoz yakınmaları üzerine hormon replasman tedavisinin etkisinin incelenmesi. 4.Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı (7-9 Eylül 1998) İzmir. Poster bildiri.
- Demir Ü, Şirin A, Saruhan A. ve diğerleri. 2000'e iki kala çağdaş eğitime doğru.Uluslar arası katılımlı 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi (14-16 Mayıs 1998) GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara. Poster bildiri.
- 1997, Demir , Ü . : Dereli , N . : " Izmir Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin AIDS Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Incelenmesi " III . Ulusal AIDS ve II . Ulusal CIGH Simpozyumunda ( 17 - 19 Nisan 1996 ) Poster Bildiri .
- Demir , Ü . : " Adölesanların Cinsel Davranışları ve Üreme Sağlığı Sorunları " Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik Paneli ( 13 Mayıs 1997 ) , 12 Mayıs Haftası Etkinliği Ege Üni . Tıp Fak . Muhittin Erel Anfisinde sunuldu .Konuşmacı olarak
- 1997, Demir , Ü . : Karacan , G . : " Orta Yaş Kadın Sağlığı Sorunlarından Olan Osteoporoz Risk Faktörlerinin Incelenmesi " III. Kadın Çalışmaları Toplantısında ( 17 - 19 Mayıs ) Adana ,Sözlü Bildiri olarak sunuldu .
- Dereli N,Deemir Ü. Hemşirelik yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin meslek bilinçlerinin incelenmesi.4. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (10-12 Eylül 1997) Kıbrıs. Sözlü bildiri
- Demir , Ü . " Sigaranın Sağlığa Zararları " Sigara ile Mücadele Paneli ( 31 / 5 / 1996 Ege Üni . Hemş . Yük . Ok .Anfisi ) sunuldu .Konuşmacı olarak
- Demir , Ü . , Saruhan , A . : " Norplant Uygulanan Kadınların Sosyo - Demografik ve Doğurganlık Özelliklerinin Incelenmesi " I . Ulusal Perinatoloji Kongresi Hemşireliği Simpozyumunda ( Uluslararası Katılımlı ) 19 - 21 Haziran 1996 Istanbul , Poster Bil
- Dereli , N . : Demir , Ü . : " Ege Üni . Hemş . Yük . Ok .Son Sınıf Öğrencilerin AIDS Konusundaki Bilgilerinin Incelenmesi " II . Ulusal AIDS ve I .CIGH Simpozyumunda (6-8 Nisan 1994 - Izmir ) Poster Bildiri
- Demir Ü, " Aids ve Korunma Yolları " 2.Ulusal Aids Ve L.Clgh Semp.,Poster 6-8 Nisan 1994 İzmir
- Demir, Ü.Sigara ve Sağlığımız.Sigara ile savaş 1. Ulusal Hemş.Simp.İzmir 28 Mayıs 1993. (Poster).
- 1992, Dereli N, Demir Ü, " Yaşlılardan Sigara İçmi Öyküsü İle Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi " Sağlıklı Yaşlanma Semp. ( Poster) E.Ü.H.Y.O. 28 Mayıs 1993, İzmir
- Erdal E. Kadir L. Demir Ü. ve Diğerleri " İzmir Bel. Eşrefpaşa Hast.Çalışan Hemş.Hizmet içi Eğit.Prog. 3 .Ulusal Hemş.Kong.Kitabı ( Poster) Cumh.Üniv. H.Y.O. 24-26 Haziran 1992 Sivas 792-797
- Kadir L, Eşer İ, Demir Ü, ve Diğerleri" lise son sınıf öğrencilerinin hemş.mesleğini tercih etme durumlarının incelenmesi " 3. Ulusal Hemş.Kong.Kitabı ( poster) Cum.Üniv.Hem.Yük.Okulu 24-26 Haziran 1992 Sivas 831-837
- 0, Demir Ü. Hemşirelik hizmetinde sorunlar ve beklentiler konulu panel.12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliği . Ege Ünv. Hemş. Yük. Okulu Toplantı salonu . İzmir. Moderatör.
- 0, Demir Ü. Kadın ve Üreme Sağlığı. Kadının Sağlık, Sosyal ve Psikolojik Yönü konulu panel (9 Mart 1998), Dünya Kadınlar Günü Etkinliği.Ege Ünv. Hemş. Yüksek Okulu Anfisi. (Konuşmacı olarak )

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Atatürk Ünv.Hem.Yük. Ok.Dergi Danışma Kurul Üyesi.1997 halen devam ed.
- Ege Ünv.Hem.Yük Ok.Dergi Danışma Kurul Üyesi.1999 halen devam ediyor.
- Hemş. Araş. Geliş.Dergi Danışma Kurul Üyesi.1997 halen devam ediyor.
- Hemşirelik Araştırma,Geliştirme Derneği Üyesi.1996 halen devam ediyor.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 1999, Gebelikte yaşanan fiziksel sorunların saptanması ve bunları etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ayfer Bakıcı
- Yüksek Lisans, 1998, 15 - 49 Yaş Doğurgan Çağı Kadınlarda Vajinitisin Tanımlanmasında Hemşirenin Etkinliğinin Belirlenmesi ve Vajinitis Oluşumuna Neden Olan Faktörlerin Incelenmesi .Sevgi Özkan
- Yüksek Lisans, 1998, 15 - 49 Yaş Kadınların Gebelik ve Aile Planlamasına Ilişkin Geleneksel Sağlık Inanç ve Uygulamalarının Incelenmesi. Ayten Taşpınar
- Doktora, 1998, Ebe ve Hemşirelik Fonksiyonu Olarak Leopold Manevralarının Fetal Malpresantasyonları Tanımlamadaki Etkinliğinin Araştırılması .Neriman Soğukpınar
- Doktora, 1998, Ebe ve Hemşirelik Fonksiyonu Olarak Leopold Manevralarının Fetal Malpresantasyonları Tanımlamadaki Etkinliğinin Araştırılması .Neriman Soğukpınar
- Yüksek Lisans, 1996, Doğum salonunda çalışan ebe hemşirelerin puerperal enfeksiyonların önlenmesinde asptik uygulamalara ilişkin bilgilerine planlı eğitimin etkisinin incelenmesi.Hilmiye Aksu