Akademik BilgilerNİMET ÖNÜR
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nimet.onur@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.388 40 00'dan 3989'dan 126
Eğitim Bilgileri

Uzmanlık Alanları- Sosyoloji (2110000)
- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sistemleri (2270300)
- Sinema - Tv - Fotoğraf (3030200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- § “:Türklerin Bulgaristan’:a Yerleştirilmeleri”: Düşünceler, B.Y.Y.O. Dergisi, Yıl.1, Sayı 1, Şubat 1987, ss.51-56.
- § “:Toplumsal Etkileşim ve İlişki Süreçleri”: E.Ü. B.Y.Y.O. Düşünceler Dergisi, Yıl. 2, Sayı 2, 1988.
- § “:Sembolik Etkileşimci Bir Perspektifle Aile İçi İletişim İlişkilerinin Çözümlenmesi”:, E.Ü. B.Y.Y.O. Düşünceler Dergisi, Yıl.3, Sayı.3, Şubat 1989.
- § “:1951 ve 1968-78 Yıllarında Bulgaristan’:dan Türkiye’:ye Gelen Göçmen Aileler ile Türkiye’:de Kırdan Kente Göç Eden Ailelerin Kentleşme Süreci”:, E.Ü. Edebiyat Fak. Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, Sayı 1.
- § Kentleşme Sürecinde 1951 ve 1968-1978 Yıllarında Bulgaristan’:dan Türkiye’:ye Gelen Göçmenlerin Aile yapılarında Meydana Gelen Değişmeler, Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Yıl.1990, Sayı.2, ss.115-126.
- § “:Toplumsal Değişme Sürecinde Azgelişmiş Ülkelerde İletişim Sistemleri”: E.Ü.B.Y.Y.O. Düşünceler Dergisi Yıl. 4, Sayı. 4, Şubat 1990.
- § “:Yerleşim Yerinin Bireyin Toplumsal Hareketliliğine Olan Etkisi”: E.Ü. B.Y.Y.O. Düşünceler Dergisi, Yıl. 5, Sayı. 5, 1991.
- § “:Kentlileşme Sürecinde Bireyin Gazeteye Yönelimine Sosyo-Demografik Değişkenlerin Rolü”: E.Ü.B.Y.Y.O Düşünceler Dergisi Yıl.1993
- “:Kentlileşme Sürecinde Kitle Kültürü Oluşumunda Sosyo-Demografik Değişkenlerin Rolü ( Televizyon’:a Yönelim Örneği)”:, E.Ü.Edebiyat Fak. Sosyoloji Dergisi”:, E.Ü Edebiyat Fak. Sosyoloji Dergisi, Yıl.1994, Sayı. 4.
- § “:Toplumsal Kültürel İletişim Olanaklarının Bireylerin Sanata Yönelimine Etkisi”:, E.Ü. İletişim Fak. Düşünceler Dergisi, Yıl 9, Sayı. 8, 1995.
- § “:Modernleşme Sürecinde Değişen Toplumsal Yapılarda Medya Tüketimi”:, Düşünceler,1997
- 0, § Toplumla Bütünleşmenin Bir Yolu: Medya ve Tüketim Kültürü ve Bireysel Kimlikler, Düşünceleri Dergisi, Yıl 1999, Sayı.
- 0, § Küreselleşme Uluslararası İletişim: Kültürel Değişme Sürecinde Kimlikler Kurgu Dergisi, Yıl. 1999, Sayı. 16, ss.311-327.
- 0, § Küreselleşme Ulus Devlet ve Değişen Ulusal Kimliklerde Medyanın Rolü. E.Ü. Sosyoloji Dergisi, Yıl. 1999, Sayı. 15.
- 0, § Küreselleşme ve Kültürler Arası Etkileşim Sürecinde Televizyon: İlkokul Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. İletişim yayınları 99/3 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 99/3, Yaz.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- “:Turk Immigrant’:s Problems who Came from Bulgaria Adaptation Process Image Presentatıon and National Press”:, Troyan,(Bulgaria), Society for İnterdisciplinary Researches of Communities and Settlements Studıes(DIOS) Congress.23-26 August 2000.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- § “:Kentlileşme Sürecinde Medya Çocuk İlişkileri “:Farklı İletişim Ortamlarında Çocuk Birey İsimli Sempozyum. 13-15 Nisan 1999 Eskişehir Anadolu Üniversitesi .
- § ”:Değişen Sektörel Talepler Karşısında İletişim Eğitiminin Yapısal Sorunları ve Öğrenciler Üzerinde Etkileri.”: Birinci İletişim Kongresi 3-5 Mart–:2000 . İstanbul
- § “:Küresel Kültürlerin yerel Dönüşümünde Televizyon: Üç Köyde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma”:, 5-6 Mayıs,Ankara, UİS-2000
- § Kitlesel Bir Yönelim Olarak Futbol ve Futbol Haberlerinin Magazinel Boyutları:( Süper Kupa –:2000 Örnek Olayı ),16-18 Ekim-2000, İkinci Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir.

Kitapları (1 adet)- 2001, Medya ve Eğitim Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, 1993/İLTF/001 nolu “:Yazılı Kültür Ürünlerinin Tüketimin Üniversitenin Rolü”: (Üniversite Öğrencilerinin Gazeteye Yönelimi)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 1991, § “:Bireylerin Kitle İletişim Araçlarına Yönelimine, Aile Yapısının Etkisi (Radyo, TV, Gazete) , 1991, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı (Doktora tezi)
- Doktora, 1991, § “:Bireylerin Kitle İletişim Araçlarına Yönelimine, Aile Yapısının Etkisi (Radyo, TV, Gazete) , 1991, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı (Doktora tezi)
- Yüksek Lisans, 1986, § “:Bulgaristan’:dan Gelen Göçmen Ailelerin Aile Yapılarında Meydana Gelen Değişmeler”: 1986. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans çalışması)