Akademik BilgilerGÜLİZ ULUÇ
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: guliz.uluc@ege.edu.tr, gulizuluc@yahoo.com
- Telefon: 3884837/121
Eğitim Bilgileri- Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye, 1982
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Fakülte Kurulu üyesi, 2006-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- 'Yeni Düşünceler' Dergisi editörü, 2007-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sistemleri (2270300)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- “Bir İletişim Türü Olarak Uydu Yayıncılığı”, Güliz Uluç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 10, 2000.
-  “Kültürlerarası İletişim ve Melez Kültürler”, Güliz Uluç, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001/1.
-  “Medya Yapılarının Küreselleşmesi”, Güliz Uluç, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 18, 2002.
-  “Toplumsal Bir Gruba Yönelik Şiddet Türü: Medya, Şiddet ve Çocuklar”, Güliz Uluç, Selçuk İletişim, 6, 2002.
-  “Temiz Toplum Hedefi ve Medya Gerçeği”, Güliz Uluç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 15, 2002.
-  “Küresel-Yerel Kültürler Üzerinde Yeniden Düşünmek: Melez Kültürler”, Güliz Uluç, Liberal Düşünce, 27, 2002.
-  “Bilişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kalkınma”, Güliz Uluç, EKEV Akademi Dergisi, 16, 2003.
-  “Said, Oryantalizm, Resim ve Sinemanın Kesişme Noktasında Harem Suare”, Güliz Uluç, Murat Soydan, Bilig Dergisi, Yaz, Sayı: 42, 2007.
- Belleğin Labirentinde Geçmiş Üzerine Bir Deneme: Neden Hatırlamak?, Mehmet Yılmaz, Güliz Uluç, ileti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını 08, 2008.
- “Hatırla Sevgili” Dizisindeki Temsili İle Bir Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960”, Mehmet Yılmaz, Güliz Uluç, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2008.
-  “Rusya:Sovyet Sonrası Medya Gerçeği”, Güliz Uluç, B. Işık Özkaya, Akademik Araştırmalar Dergisi, 16, 2003.
-  “Uzun Süreli Reklâm”, Güliz Uluç, B. Işık Özkaya, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20, 2004.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)-  "Batı Medyasında Etnosentrisizm Ve Öteki’nin Sunumu", Güliz Uluç, 10th International Cultural Studies Symposium- 10. Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 4-6 Mayıs, 2005.
-  "Türk sinemasında Oryantal kadının inşası: Harem Suare", Güliz Uluç, Murat Soydan, Nazım Ankaralıgil, II. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, Gazi Mağusa – KKTC, 26-28.04.2006.
-  "İnteraktif Medya Tasarımı Olarak Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları", Güliz Uluç, Nazım Ankaralıgil, Murat Soydan - Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1-3 Kasım 2006.
-  "Oryantalizm ve Duygusal Zeka: "Öteki"yi Anlamak", Güliz Uluç, Nazım Ankaralıgil, 2. Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 11-13 Haziran 2008.
- 2006, "To Be a Relative to "the Other": "Foreign Son-in-law" ("Öteki" ile Akraba Olmak: "Yabancı Damat"), Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz - Second World Congress for Middle Eastern Studies- İkinci Orta Doğu Çalışmaları Dünya Kongresi, The Royal Institute for Inter Faith Studies, Amman, Ürdün, 11-16.06.2006.
- 2006, "Representation of Loss of Justice From The Perspective of Modernism: An Example of Tv Serial "Kurtlar Vadisi- ‘The Valley Of Wolves" (Modernizm Perspektifinden "Adalet Kaybı" Olgusunun Temsili: "Kurtlar Vadisi" Dizisi Örneği), Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz - 4th International Symposium Communication in the Millennium- Dördüncü Uluslararası Milenyumda İletişim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi- University of Texas Austin- İstanbul Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 14-16.06. 2006.
- 2006, "Whom serve to divine justice: Turkish Television Serials With Mystic Motifs- Secret’s Door, Eye of the Hearth, Secret’s Worlds- İlahi Adalet Kimin Hizmetinde: Mistik Motifli Türk Dizileri- Sır Kapısı, Kalp Gözü, Gizli Dünyalar, Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz - "The Sixth International Crossroads in Cultural Studies Conference – Altıncı Uluslararası Kültürel Çalışmalar", İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 20-23.07.2006
- "Türkiye’de Siyasal İktidar ve Kitle İletişim Araçları İlişkileri: Hükümetin Ticari Tv Yayıncılığına Müdahaleleri", Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz, MediaCom 2005- Medya ve Uluslararası İletişim Sempozyumu, Lodz Academy of International Relations, Polonya - 3-5.06.2005
- 2005, "Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim Biçimleri", Güliz Uluç, Seda Sünbül Olgundeniz, Mehmet Yılmaz, - II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: "İletişimin Çocuğa Etkisi" & II. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Çocuk, Savaş ve Barış", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 4-6.04.2005.
- 2005, "Türk Siyasal Kültüründe "Netameli" Bir İletişim Biçiminin Analizi: Hediye Mi, Rüşvet Mi?", Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz, - Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye, 16-17.11.2005
- "A Case Study On Aggression Towards One’s Right Of Honour And Dignity:The Murder Of Üzeyir Garih", Güliz Uluç, B. Işık Özkaya, International Visual Communication Symposium, Ege University Faculty of Communications, Anadolu University Faculty of Communication Sciences, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts, 17/18th April 2002, İzmir.
- "Medyada kadının temsiline ilişkin feminist bir okuma çalışması:TEMPO Dergisi", Güliz Uluç, Murat Soydan, Nazım Ankaralıgil, II. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, Gazi Mağusa – KKTC, 26-28.04.2006.
- "From A Prohibitive Approach To A Protective Approach: Changing Media – Changing Turkey" (Yasaklayıcı Yaklaşımdan Koruyucu Yaklaşıma: Değişen Medya- Değişen Türkiye), Güliz Uluç, Nazım Ankaralıgil, 1st Annual Conference on Communication, Mass Media & Culture: Freedom and Prejudice -1. Uluslararası İletişim, Medya Ve Kültür Konferansı: Özgürlük ve Önyargı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kent Eyalet Üniversitesi, İstanbul, 5-7 Ekim 2006.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)-  "Türk Medyasında Etik Sorunlar ve Örnek Olaylar ", Güliz Uluç, 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 321-335, Ankara, 2001.
-  "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Enformasyon", Güliz Uluç, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu, 215-222, Hatay, 2001.
-  "Bilgi Toplumu Hukuku Perspektifinde Bilişim Suçları", Güliz Uluç ve B.I. Özkaya, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 145-146, Denizli, 2002.

Kitapları (6 adet)-  Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Olanaklar-Sorunlar-Tartışmalar, Güliz Uluç, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2003.
-  Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Olanaklar-Sorunlar-Tartışmalar-Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş2. baskı , Güliz Uluç, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2008.
-  Medya ve Oryantalizm.Yabancı, Farklı ve Garip…Öteki, Güliz Uluç, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2009.
- "Türk Politik Medya Gündeminde ‘Netameli’ Bir İletişim Biçimi Olarak Hediye-Rüşvet Olgusunun Analizi", Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz, Medya Analizleri, Ahmet Bülent Göksel ve Bilgehan Gültekin (der.), Nobel Yayınevi, Ankara, 2008.
- "Metinlerarası Bağlamda ve Ruhsal Çözümleme ile ‘Diğerleri-Others’ Filmi", Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz, Film Çözümlemeleri, Seyide Parsa (der.), Multilingual, İstanbul, 2008.
- "Blogs and Forums in a Presidential Election Process in Turkey", Güliz Uluç, Mehmet Yılmaz ve Ümit Işıkdağ, Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends, Tatyana Dumova ve Richard Fiordo (der.) - IGI Global Publications, USA. , 2009.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Yüksek Lisans, 0, Mehmet Yılmaz, “Düzenleme Ve Uygulamalar İle Türkiye’de Siyaset Kurumunun Kitle İletişim Araçlarına Bakışı:Ticari Televizyon Yayın Politikaları Örneği”, 2004
- Yüksek Lisans, 0, Murat Soydan, ”Türkiye’de Birey-Devlet İlişkisinin Sosyal Liberalizm Çerçevesinde Eleştirisi Olarak Sinan Çetin Sineması-Iki Film: Propaganda Ve Komser Şekspir”, Ege Üniversitesi, 2004.
- Yüksek Lisans, 0, Meltem Acar, “Avrupa Birliği’nin Medya Politikaları ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Medyası”, Ege Üniversitesi, 2007.
- Doktora, 0, Murat Soydan,“Postyapısalcı Bir Okumayla Eurimages Destekli Türk Filmlerinin Çözümlenmesi”, Ege Üniversitesi, 2008.
- Doktora, 0, Mehmet Yılmaz,' Politik İletişim Sürecinin Dijital İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Dolayımında Kurgulanması: Yeni Olanaklar, Stratejiler ve Beklentiler ', Ege Üniversitesi, 2008.
- Doktora, 0, Murat Soydan,“Postyapısalcı Bir Okumayla Eurimages Destekli Türk Filmlerinin Çözümlenmesi”, Ege Üniversitesi, 2008.
- Doktora, 0, Mehmet Yılmaz,' Politik İletişim Sürecinin Dijital İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Dolayımında Kurgulanması: Yeni Olanaklar, Stratejiler ve Beklentiler ', Ege Üniversitesi, 2008.