Akademik BilgilerMİNE SARAN
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mine.saran@ege.edu.tr
- Telefon: 311 16 51 /16 51
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Basın Yayın Yüksekokulu, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Ta, Türkiye, 2002
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,, Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Fakülte Kurul Üyeliği, 2012-
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-
- Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörü, 2010-
Uzmanlık Alanları- Yönetim Bilimleri (2170300)
- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sanatları (2270500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- "Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yaşar University, 2011 22(6) 3732-3747 (uluslararası hakemli dergi)
- "Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri", Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, ISSN: 1309-2022, Cilt: 1, Sayı: 2, 2010, Ankara, (uluslararası hakemli dergi)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- "Kurumlar İçin Yeni Bir İletişim Ortamı: Reklam Oyunları (Advergaming)", Yeni Düşünceler, Sayı: 6, Haziran 2011 (ulusal hakemli dergi)
- "Halkla ilişkiler Alanında Etik Sorunlar" Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 3, 2006, (ulusal hakemli dergi)
- "İnternet ve Halkla İlişkiler" Yeni Düşünceler Dergisi ISSN: 1306-1003, Yıl: 12, Sayı: 1, Haziran 2005, (ulusal hakemli dergi)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- "Türkiye'nin İmajı ve Marka Değerinin Artırılmasında İletişim Çabaları - Türkiye'nin Marka Değerinin Oluşturulması İçin Bir Model Önerisi", KalDer Forum, Ekim-Kasım-Aralık 2002. Bu makale, KalDer "Ülkemizin Marka Değeri ve İhracatın Artmasında Etkileri" konulu 7. Makale Yarışmasında mansiyon almıştır.
- "Örgütsel Başarı Açısından İletişimin Önemi", Anahtar (MPM Aylık Yayın Organı), Yıl: 12, Sayı: 144, 2000
- "Diyalog Aracılığıyla Kriz Yönetimi", Düşünceler Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 11, 1998 (çeviri makale)
- "Grunig & Hunt'a Göre Halkla İlişkiler Davranışının Dört Modeli", Düşünceler Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 10, 1997 (çeviri makale)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- "Hofstede"nin Kültürel Boyutlar Kuramına Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim", 2nd International Symposium - New Communication Technologies and Social Transformation, Kırgızistan-Türkiye Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, May 2-4 2012.
- "Uluslararası Yöneticilerin Uyum ve Başarısında Önemli Bir Etken Olarak Kültürlerarası Eğitim", 2nd International Symposium - New Communication Technologies and Social Transformation, Kyrhyzstan-Türkiye Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, May 2-4 2012.
- "Intercultural Communication Barriers and the Role of the Social Capital and the Social Network while Overcoming them. An Example: Settled Europeans in Alanya", 13th Annuel Mediterranian Studies Association International Congress, 26 - 29 May 2010, Salamanca, Spain (sözlü olarak sunulmuştur).
- "Advertising and Culture: The Impact of Globalization on Advertising in Turkey", XI. International Scientific Conference, The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of the European Identity, Sofia 14 - 15 November 2008.
- 2007, "Fighting Against Cancer In Turkey: The Role of Cancer Societies in Educating the Public About Cancer - Myth vs the Reality", EUPRERA - European PR Congress, 10 - 13 November 2005, Lisbon, Portugal.
- "Kültürlerarası Reklam Politikaları", Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir, 15 - 17 Kasım 2007.
- "How Public Relations Measurements and Evaluation are Done? An Analysis of Entries of the Public Relations Awards Organized By Public Relations Association of Turkey", 3.Uluslararası İletişim Sempozyumu, 11 - 13 Mayıs 2005, Amerika.
- "Üniversite Radyolarının Üniversite Öğrencileri Arasındaki Dinlenilirlik Oranının Belirlenmesine ve Öğrencilerin Üniversite Radyosundan Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma (Örnek Çalışma: E.Ü. Radyosu - Radyo Kampüs Ege)", 2nd International Symposium, Communication in the Millennium-A Dialogue Between Turkish and American Scholars, 17 – 19 Mart 2004, İstanbul.
- “Use of Websites by Public Relations Firms as an Interactive Communications Tool: A Comperative Content Analysis of Websites of German and Turkish Public Relations’ Firms”, 11th International Public Relations Research Symposium – New Concepts and Technologies for Public Relations, Public Affairs and Corporate Communication, 2 – 4 July 2004, Slovenia.
- "Student Evaluations of Public Relations and Advertising Internships", Communication in the 21st Century & Turkish Film Festival and Conference, February 27 - March 2, 2003, Arizona, USA.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- "Kent Pazarlaması: Güçlü Bir Kent İmajı ve Kent Markası Oluşturmak", TMMOB Gaziantep Şubesi Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Nisan 2005.
- "Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesinde Kurumsal Yapının Rolü", Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Paneli, İzmir Halkla İlişkiler Derneği, İzmir, 10 Ocak 2002.(sözlü olarak sunulmuştur)
- "Uluslararası Pazarlama Karması İçinde Halkla İlişkilerin Rolü" 6.Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, 2001.
- "Uluslararası İşletmeler Açısından Sosyal Sorumluluk Anlayışının Önemi ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri Aracılığıyla Kamuoyuna İletilmesi", II. Ulusal İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul 23-25 Mayıs 2001.
- "Globalleşme Sürecinde Halkla İlişkilerin Yeniden Değerlendirilmesi", 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antakya, Kasım 1999.

Kitapları (5 adet)- "Eğitim Hizmetlerinde Kalite - Yükseköğretimde Öğrencilerin Kalite ve Eğitimde Kalite Algısı", Ed: Gönül Özgür, Eğitim Yayınevi, Konya, Ağustos 2013.
- "Uluslararası Halkla İlişkiler", Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler - İletişim Perspektifinden İncelemeler, Editör: Mine Saran, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
- "Halkla İlişkiler Meslek Profili: Alman Halkla İlişkiler Derneği (DPRG) Örneğinde Bir İnceleme", Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Editör: Metin Işık ve Mustafa Akdağ, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2009.
- "Kültürlerarası Yönetim ve Liderlik", Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Editör: Pınar Eraslan Yayınoğlu, ISBN: 975-6516-10-0, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.
- "Turkey", Public Relations Management in Europe, Edited by: Betteke van Ruler and Dejan Vercic, Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 2004.

Kazanılan Burslar (1 adet)- 1999, Kısa Süreli Araştırma Bursu (Forschungskurzstipendium)
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2002, KalDer 7. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması – Mansiyon
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (11 adet)- Doktora, 2014, Toplumsal Faydanın Yaratılmasında Sosyal Pazarlama ve İletişim, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, doktora programı.
- Doktora, 2013, "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kültürlerarası Eğitim", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Doktora programı
- Yüksek Lisans, 2013, "Otel İşletmeciliğinde İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler"
- Doktora, 2013, "Kültürel Zekâ ve Çokkültürlü Ortamlardaki Rolü", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı.
- Doktora, 2010, "Çokuluslu İşletmelerde Kültürlerarası Yönetim ve Verimlilik ilişkisi", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı, 2010.
- Doktora, 2010, "Türkiye'nin Uluslararası Tanıtımında Artistik İmaj: Anadolu Ateşi Örnek Olayı", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı, 2010.
- Yüksek Lisans, 2009, Örgüt Sağlığını Tehdit Eden Bir Olgu Olarak Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Engellenmesinde Örgüt İçi İletişimin Rolü”
- Yüksek Lisans, 2007, “Kamu Kurumlarında ve İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişim İlişkisi”,
- Yüksek Lisans, 2007, "Kamu Kurumlarında ve İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişim İlişkisi", Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı, 2007.
- Yüksek Lisans, 2005, “Örgütlerin Tanıtımında Bir İletişim Yöntemi Olarak Etkinlik Yönetimi”
- Yüksek Lisans, 2005, “Bir Meslek Olarak Halkla İlişkiler – Tarihsel Perspektif İçinde ve Günümüzde Halkla İlişkilerin Mesleki Gelişiminin İncelenmesi”,