Akademik BilgilerGÜLGÜN ERDOĞAN TOSUN
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulguntosun@hotmail.com, Evden bağlantı için
- E-posta: gulgun.tosun.erdogan@ege.edu.tr
- E-posta: gtosun66@yahoo.com
- Telefon: 0 232 388 01 10 / 1559, Okul
- Telefon: 0 232 374 42 68, Ev
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sos. Bilimler Ens. Kitle İletişimi, Türkiye, 1992
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sos.Bil.Ens. Kamu Yönetimi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye, 2003
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (12 adet)- Prof.Dr., 2009-
- LLP-Erasmus Fakülte Koordinatörü, 2008-2009
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2008
- Fakülte Kurulu Üyesi, 2004-2005
- LLP-Erasmus Gazetecilik Bölüm Koordinatörü, 2004-
- İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı, 2004-2005
- Doçent Dr., 2003-2009
- EBİLTEM Sos.ve Ek. Araştırmalar Ar-Ge Birimi Sorumlusu, 2002-2004
- Yardımcı Doçent Dr., 1999-2003
- Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi, 1999-2003
- Dr.Araştırma Görevlisi, 1998-1999
- Araştırma Görevlisi, 1990-1998
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Kadın Çalışmaları Dergisi Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu Üyesi, 2006-2007
- Yeni Düşünceler Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2006-Devam Ediyor
- Demokrasi Platformu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2005-Devam Ediyor
- Sivil Toplum Dergisi Demokratikleşme Sayısı Editörlüğü, 2004-2005
Uzmanlık Alanları- Siyaset ve Sosyal Bilimler (2170100)
- Kamu Yönetimi (2170301)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 'Voter preferences in Izmir from the November 3, 2002 to the July 22, 2007 elections: Has the election map altered?' (With Tanju Tosun), TURKISH STUDIES Volume: 9 Issue: 2 Pages: 247-295 Published: JUN 2008

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- Tosun, G. ve Tosun, T., “1983’den Günümüze Türkiye’de Siyasal Parti Üyeliğinin Gelişimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Toplum ve Demokrasi, Yıl:1, Sayı:1, s.45-56, (Eylül-Aralık 2007).
- 2006, “İnsan Hakları ve Medya”, Sivil Toplum, Y:4, S:13, s.121-134 .
- 2006, “Siyasetin Kadınlara Ardına Kadar Açık Apolitik Kapısı: Mahalle Muhtarlığı”, Kadın Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, s.30-43
- “:Birleştirici Demokrasi Devlet Sivil Toplum İlişkisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Analiz Aracı Olabilir mi ?”:, Sivil Toplum, Y:1, S:1, Ocak-Şubat-Mart 2003, s.29-45.
- "Global Sivil Toplum, Siyaset ve Yurttaşlık", Sivil Toplum, Y:1, S:4, Ekim-Kasım-Aralık 2003, s.59-73.
- “:Türkiye’:de Devlet-Sivil Toplum İlişkisi Bağlamında Demokrasinin Pekişmesinin Önündeki Engellere İlişkin Kuramsal ve Pratik Bir Yaklaşım”:, Ege Akademik Bakış, C:1, S:1, s.224-243 (Temmuz 2001).
- “:Demokratikleşme-Sivil Toplum Tartışmasının Görünmeyen Boyutu: Sivil Toplum Örgütleri İçinde Katılım ve Demokrasi Sorunu”: Birikim, S:130, s.52-60 (Şubat 2000).
- “:Yurttaş Taleplerini Karşılama Kıskacındaki Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Stratejik Bir Yeniden Yapılanma Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi”:, Önce Kalite Dergisi, s.25-48 (Ocak 1997).
- “:27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinden 24 Aralık 1995 Genel Seçimlerine: Siyasal Coğrafyaya İlişkin Gözlemler”:, Amme İdaresi Dergisi, C:29, S:1, s.29-60 (Mart 1996).
- “:Partilerin Kimliksizleşme Sürecinde Kentleşmenin Rolü”:, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Yıl:10, S:9, s.67-76 (Şubat 1996).
- “:Parlamenter Demokrasiden Parlamenter Bürokrasiye Geçişin Öyküsü”:, Sosyal Demokrat Değişim, S:3, s.19-43 (Ağustos 1996).
- “:Türkiye’:de Kentleşme-Siyasal Yapılanma İlişkisi”:, Amme İdaresi Dergisi, C:28, S:4, s.45-63 (Aralık 1995)
- ., “:2000’:li Yıllara Doğru Türkiye ve Sorunları”:, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Yıl: 9, S:1, s.111-115 (Şubat 1995).
- “:Kamuoyunun Oluşumunda Kitle İletişimin Rolü ve Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Basının Etkisi”:, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dergisi, C:1, S:1, s.165-180 (Haziran 1994).
- “:Türkiye’:de Siyasal Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve 20 Ekim 1991 Seçimleri Örneği”:, Amme İdaresi Dergisi, C: 26, S:3, s.105-124 (Eylül 1993).
- “:Siyasal Yaşam ve Kamuoyu Araştırmaları”:, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Y:7, S:6, s.131-142 (Şubat 1993).
- “:Genel Hatlarıyla AGİK Süreci ve Kurumsal Yapısı”:, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, , Yıl: 7, S:6, s.197-219 (Şubat 1993).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Tosun, T., Tosun, G.E., "Turkey in Transition: Can The Web Create Governance ?", Public Administration, Stanislaw Staszic College of Public Administration, Bialystok, Poland, Nr. 1(9), 2007, s.90-107.
- Tosun, G.E.., Tosun T, "Party Membership and Party Members’ Political Participation in Turkey", Citizenship(s): International Congress on Discourses and Practices, Fernando Pessao University, 29th -30th June 1st July 2006, Porto, Portugal.
- "Converging Agendas? Dialogue Between Muslim and Secular Activists in Turkey’s Women’s Movement", International Symposium New Perspectives For Human Rights, As a Discussiant, Akgun İstanbul Hotel, 27-29 May 2006, Istanbul.
- Tosun, T., Tosun G.E., "Bridging the Gap Between Local Governments and Citizens: Do Web Sites Matter for Creating Governance ? Some Observations on Turkish Local Governments", Public Administration and Public Policy in Emerging Europe & Eurasia: For Professionalsm, Impartiality and Transparency, The 14th NISPAcee Annual Conference, 11-13 May 2006, Ljubljana, Slovenia.
- Gülgün E. Tosun, Hanifi Kurt: "Kamusal Alanda Çocuk Hakları ve Haber Değeri: Türk Yazılı Basını Üzerine Bir Değerlendirme", 2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 4-6 Nisan 2005, İstanbul Ü. İletişim Fakültesi.
- İbrahimov, A., Tosun, T., Tosun, G., "Identity Problems of the Caucasian and Balkan Immigrants: A Research in Izmir Example", Mountain Countries: Population, Geopolitics, GIS Monitoring, Stavropol, 25-30 Eylül 2005, International Geographical Union, University of Stavropol, Institute of Geography of Russian Academy of Science, Paris Institute of Eastern Languages and Civilisations, Stavropol.
- "Civil Society in Turkey", Socrates-Erasmus Programı Kapsamında Düzenlenen Konferans ve Panel, Stanislaw Staszic School of Public Administration in Bialystok, 3-4 Kasım 2005, Bialystok Polonya.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- "Haber Kaynağı Olarak Çocuklar, Etik, Medyada Çocuk Hakları İhlalleri", Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı, Bia2, Unicef, Çocuk Hakları Haberciliği Eğitim Semineri, 29-30 Mart 2007, Bekirpaşa Belediyesi Meclis Salonu, İzmit.
- "Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasal Katılım", Konya Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, 26 Ocak 2007, Konya.
- "Kadın, Toplum ve Sivil Toplum", Ufuk Turu Toplantıları-4 Sivil Toplum, 17-20 Mayıs 2007, Karaburun Otel, Alanya.
- "STK’lar ve İletişim", Sivil Toplum Konuşmaları-II, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 25 Aralık 2006, İstanbul.
- Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Bağlar Belediyesi Kültür Merkezi, 24-25 Şubat 2004, Diyarbakır.
- 15. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu: Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve STK’:lar, Tarih Vakfı, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, 18-19 Haziran 2004, İstanbul.
- 1.STK Sempozyumu : İzmir ve Toplumsal Duyarlılık, Ege Üniversitesi ve Sivil Kuruluşlar Uyum Derneği (SKUD), Atatürk Kültür Merkezi, 20-21 Aralık 2003, İzmir.
- “:Türkiye’:de Sivil Toplum Kuruluşları Arası İletişim”:, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara, 3-5 Mayıs 2000 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri –:Halkla İlişkiler ve Reklamcılık-, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, s.251-267, Ankara, 2001
- “:Kamusal Alanın Dönüşümündeki Yeni Boyut: Sanal Kamusal Alanlar ve Elektronik Demokrasi Potansiyeli”: Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 23-24 Mart 2001, s.177-186.
- “:Kuşadası’:nın Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Siyasal Parti Tercihleri Üzerine Bir İnceleme”: (Tanju Tosun ile ortak çalışma) Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, s.341-348 , Kuşadası, 23-26 Şubat 2000
- Bölgesel Eşitsizlik ve Siyasal Parti Tercihleri”: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü-Şehircilik Anabilim Dalı, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, 5-6 Ekim 2000, s.210-221.
- “:Türk Kamu Bürokrasisinin İşleyişi Bağlamında Devlet-Toplum İlişkisinin Sorun Boyutları: Toplam Kalite Yönetimi Kurgularının Önündeki Engeller" T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi, Ankara, 26-27 Mayıs 1998.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2001, International Middle East Studies
Kitapları (18 adet)- 'Demokrasinin Pekiştirilmesi ve Barış Sürecinde Sivil Toplumun Rolü', Ed.Bican Şahin, Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, Orion Kitabevi, Ankara, 2008
- 'Sivillik, Karşılıklılık, Diğerkamlık Eğilimlerinin Gözlenebildiği Sivil Toplum Demokratikleşme Sürecinin Tamamlayıcısı Olacaktır' Der.Murat Şentürk, Aynur Erdoğan, Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2008
- 'STK'ların Nasıl Görünmek İstediklerine Karar Vermeleri Onların Toplumsal Kimliği Açısından Yaşamsal Öneme Sahiptir', Der.Murat Şentürk, Aynur Erdoğan, Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2008.
- Tosun, G.E., Kurt, H., "Kamusal Alanda Çocuk Hakları ve Haber Değeri: Türk Yazılı Basını Üzerine Bir Değerlendirme", Der.Selda İçin Akçalı, Çocuk ve Medya, Ebabil Yayıncılık, İstanbul, 2007, s.83-106.
- Tosun, G.E.., "Çocuklar ve Çocuk Haklarının Medyada Temsili", Der.Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, Hak Haberciliği Dizisi:3, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007, s.172-195.
- 2007, Hak Örgütleri: Medyada Görünür Olmak, Der.Gülgün Erdoğan Tosun, IPS İletişim Vakfı Yayınları, No:12 Hak Savunucusunun El Kitabı, İstanbul.
- 'İnsan Hakları ve Medya', Ed.Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, Hak Haberciliği Dizisi:1, İstanbul, 2007
- 2006, "Yeni İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum", Ed.Beril Akıncı Vural, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.59-88.
- İzmir’de Sivil Toplum, Alfa Aktüel Yayınları, 285 s. İstanbul, Nisan 2006,
- "Global Sivil Toplum, Siyaset ve Yurttaşlık", Ed.Lütfi Sunar, Sivil Toplum: Farklı Bakışlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005
- "Türkiye’de Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin ve Demokrasinin Pekişmesinin Önündeki Engeller", Sivil Toplum ve Demokrasi, Ed.Lütfi Sunar, Kaknüs Yayınları, s.123-143. İstanbul, 2005.
- "Birleştirici Demokrasi Devlet Sivil Toplum İlişkisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Analiz Aracı Olabilir mi", Ed.Lütfi Sunar, Sivil Toplum ve Demokrasi, s.23-54. Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005,
- Çağdaş Kamu Yönetimi II -Konular, Kuramlar, Kavramlar, Der.Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
- "Türkiye’de Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin Niteliği ve Sorun Boyutları", Ed.Akın Yılmaz, Hikayemi Dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye’de İnsan Hakları ve Sivil Toplum (Konferanslar), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, Aralık 2004, s.125-135.
- Çağdaş Kamu Yönetimi-I: Konular, Kuramlar, Kavramlar, Der.Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
- 2002, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi, Atlas Matbaacılık, Ün-Eğit A.Ş., İzmir.
- 2001, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi Alfa Yayınları, İstanbul.
- 1999, Türkiye'nin Siyasal İstikrar Arayışı Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Alfa Yayınları, İstanbul.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (7 adet)- Araştırma Projesi, Tosun, T., Tosun, G.E., 'Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlerinde Üyelik: Örgüt Yoğunluğu ve Üyelerin Parti Faaliyetlerine Katılımı', TÜBİTAK Araştırma Projesi, 106K326 Nolu Projede Araştırmacı, 2007- 2009.
- Araştırma Projesi, Tosun, G.E., Medyada İnsan Haklarının Temsili ve Hak Haberciliği: Türk Yazılı Basını Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2005-İLTF-002, Proje Yöneticisi, İzmir, 2005- 2009.
- Araştırma Projesi, Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının Ötekileri, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2006-İLTF-004, Proje Yürütücüsü (Araştırmacı Yurdagül Bezirgan Arar ile Birlikte), İzmir, 2006-2009.
- Araştırma Projesi, Siyasal Gerçekliğin İnşasında Bir Aktör Olarak Basın: Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Türk Yazılı Basınında Simgesel Yeniden Kuruluşu, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2007-İLTF-003, Proje Yürütücüsü (Araştırmacı Hanifi Kurt İle Birlikte), İzmir, 2007-2008.
- 2002, Araştırma Projesi, İzmir’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Katılım, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 99-İLTF-001, Proje Yöneticisi, İzmir, 1999-2001.
- 1998, Araştırma Projesi, Ege TV İzleyici Araştırması Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir.
- Araştırma Projesi, İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Eğilimleri İzmir Ticaret Odası Yayını, İzmir, 1995.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- International Political Science Association
- Siyasi İlimler Türk Derneği
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2001, EBİLTEM Proje Yarışması 01 Sosyal Bilimler İkincilik Ödülü
- 1997, Milliyet Ödülleri, Türkiyenin Sorunları - Örsan Öymen Birincilik Ödülü (Tanju Tosun ile ortak)
- 1996, TÜSİAD-Kal-Der-Yeni Yüzyıl Makale Yarışması Birincilik Ödülü, (Tanju Tosun ile ortak çalışma)
- 1993, Milliyet Ödülleri, Sosyal Bilimler Dalı Birincilik Ödülü (Tanju Tosun ile ortak çalışma)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Doktora, 2008, Kurt, Hanifi “Siyasal Gerçekliğin İnşasında Bir Aktör Olarak Basın: Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Türk Yazılı Basınında Simgesel Yeniden Kuruluşu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2008
- Doktora, 2008, Kurt, Hanifi “Siyasal Gerçekliğin İnşasında Bir Aktör Olarak Basın: Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Türk Yazılı Basınında Simgesel Yeniden Kuruluşu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2008
- Yüksek Lisans, 2006, Doğu, Burak : “Popüler Kültürün Tüketim Aracı Olarak Bilgisayar Oyunlarında Sunulan Yaşam Tarzı”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Köse, Aynur, "Medeniyetler Çatışması Kuramı Işığında 11 Eylül Olayı ve Türk Yazılı Basınındaki Yansımaları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2004, Hacısalihoğlu, Devrim, "Kadro Dergisi Örneğinde Türkiye'de Sol Düşünce İçinde Kemalizm", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2004, Başaran, Gökçen, “:Türk Ulusal Kimliğinin İnşası ve Medyada Popüler Tarih Söylemi: Tefrika Tarihi Romanları (1928-1938)”: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2003, Kurt, Hanifi, “:Politik Kültür Yazılı Basın İlişkisi: Türk Yazılı Basınında Çizilen Politik Elit Portresinin Kemal Derviş Örneğinde İncelenmesi”: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Doktora, 2003, Yağlı, Soner: "1980 Sonrası Türk Yazılı Basınındaki Yapısal Değişimin Haber Söylemine Yansıması", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Doktora, 2003, Yağlı, Soner: "1980 Sonrası Türk Yazılı Basınındaki Yapısal Değişimin Haber Söylemine Yansıması", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2001, Öksüz, Onur, “:Türkiye’:deki Ulusal Gazetelerin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü: 1999 Af Yasası Örneği”: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir