Akademik BilgilerMEDİHA KORKMAZ
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Psikometri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mediha.korkmaz@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3111010-3942
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ BLM., Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Psikometri anabilimdalı başkanı, 2011-
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2007
- XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Kongre Düzenleme Kurul Üyeliği, 2000
- Psikotek Danışmanlık'ın Kayıtlı Kullanıcısı, Viyana Test Sistemi Lisans Semineri, Trafik Bataryası Testleri, 2000-Devam Ediyor
- Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-1999
Uzmanlık Alanları- Psikometri (2100500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Can, S., Somer, O., Korkmaz, M., Dural, S. & Öğretmen, T.(2011). Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 26, Sayı 67, 14-21. (SSCI)
- Dural,S., Somer, O., Korkmaz, M., Can,S.,& Öğretmen, T.(2011). İkinci derece örtük gelişme modelleri ve ölçme eşdeğerliği.Eğitim ve Bilim, Cilt36, sayı 161, 51-63. (SSCI).
- Dural, S., Somer, O., Korkmaz, M., Can, S ve Öğretmen, T. ( 2010). Zamana Bağlı Değişimin İncelenmesi: Örtük Gelişme Modelleri, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 25, Sayı 65, 1-15. (SSCI)
- Somer, O., Korkmaz, M., Dural, S., ve Can, S. (2009). Ölçme Eşdeğerliğinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Madde Cevap Kuramı Kapsamında İncelenmesi, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt.24,Ssayı 64, 61-77. (SSCI)
- 2002, Somer, O., Korkmaz, M.&Tatar, A. Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi. cilt 17,sayı 49,21-37.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Culha, D.G.& Korkmaz, M. (2011). Örtük sınıf analizi ile bir örnek uygulama. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2011, 2(2), 191-199.
- Dural, S., Somer, O., Korkmaz, M. & Can, S.(2010). Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri. Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, Yaz, 1(1),.29-36.
- Can, S., Somer, O., Korkmaz, M. & Dural, S.(2010). Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Bir Uygulama. Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, Yaz, 1(1), 9-15.
- Korkmaz, M. (2007). Psikolojik Ölçmenin Yeni Kuralları Ve Türkiye’deki Durumu. Türk Psikoloji Bülteni, Cilt 13, Sayı 40, 8-14.
- Korkmaz, M. (2006). Test Ve Ölçek Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar: Madde Cevap Kuramı Kapsamında Madde İşlevsel Farklılığı (Madde Yanlılık) Yöntemleri. Türk Psikoloji Yazıları ,Cilt 9, Sayı 18, 63-80

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Korkmaz, M., Somer, O.& Culha, G.D.(2011). Psychometric Properties of the Five Factor Personality Structure in Turkish Adolescence, 12th. European Congress of Psychology, 04-08 July, İstanbul-Turkey.
- Demiral (Büküşoğlu) N. Bildiren A. Korkmaz M. : A Study On Predictive Validity Of TKT 7-11 A Nd WISC-R Tests For Selecting Gifted Children. ". 2nd Internatıonal Conference On Special Education, ICOSE Marmaris 2008
- Demiral (Büküşoğlu) N. Bildiren A. Korkmaz M., Erdik E. "Comparison of the Thinking Content of Nongifted, Specially Gifted and Gifted Children". 2nd Internatıonal Conference On Special Education, ICOSE Marmaris-2008
- Korkmaz, M.& Somer, O.(2007). Assessing Differential Items And Test Functioning (DFIT) In A Personality Scale., X Th European Congress Of Psychology, 3-6 July, Prague- Czech Republic.
- Tatar, A., Somer O., Korkmaz, M. &, Pozan, S.(2006). The Relationship BetweenThe Personality Characteristics And Job Performance of The Salesmen. 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, 2006, Athens-Greece.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Korkmaz M., Demiral (Büküşoğlu)N. Bildiren A. Erdik E. "Sözel olmayan bir zeka testinin (TONI -3) üstün yetenekli çocuklarda güvenirlik incelemeleri" Türkiye Üstün yetenekli Çocuklar 2. Ulusal Kongresi, Eskişehir-2009
- Demiral, N., Korkmaz, M. & Aydın, C. (2009). Üstün Yetenekte Genel IQ Ne Kadar Yordayıcıdır? Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, 25-27 Mart, Eskişehir Anadolu Ün. (sözlü)
- Somer, O., Korkmaz, M.,Can,S. &Dural, S. (2008). Tekrarlı Ölçümler İçin Doğrulayıcı Faktör Analizinde Ölçüm Değişmezliği: Belediye Otobüs Şoförleri İnsan İlişkileri Ve Güvenli Sürücülük Eğitimi Verileri Üzerine Bir Uygulama., 1. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Kongresi, 14-16 mayıs Ankara ün. Eğitim Bilimleri Fak. Ankara.(sözel bildiri)
- Demiral, N. Bildiren, A. & Korkmaz, M. (2008). Üstün yetenekli çocuklarda yönetici işlevlerin incelenmesi., 15. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2-5 Eylül, İstanbul Ün.
- Somer, O. Korkmaz, M, Dural, S. & Can, S. (2007). Matematiksel Psikoloji: Dünyadaki Ve Türkiye’deki Konumu Üzerine Bir Tartışma. 1. Psikoloji Lisanüstü Öğrencileri Kongresi, 21-24 Haziran, İzmir Ekonomi Üniversitesi. (Panel).
- Somer, O., Korkmaz, M. & Tatar, A. (2004). ). Madde Yanlılığının Dikotomik Ve Çoklu Kategorili Maddelerde Madde Cevap Kuramı İle İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
- Büküşoğlu, N., Korkmaz, M., Tatar, A. & Somer, O., (2004). WISC Benzerlikler Alt Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Madde Cevap Kuramı İle İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
- 1- Meşe,G.,Korkmaz,M.,Çengelci,B.& Irmak,Y.T.(2003). Belediye Otobüs Şoförleri İçin "İnsan İlişkileri Ve Güvenli Sürücülük Eğitimi": İzmir İli Uygulaması Ve Değerlendirmesi, Trafik ve Yol Güvenliği II. Ulusal Kongresi,7-9 Mayıs, Ankara.
- 3- Somer, O., Tatar,A.&Korkmaz,M. (2002) Beş Faktör Kişilik Envanterinin Revizyon ve Norm Çalışması. 12. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül, Ankara.
- 2- Somer, O., Korkmaz,M., Filazoğlu,G.,Durmaz,E.,Yener, N.&Mutlu, E.,(2002) Kişilik Özellikleri ve Mesleki Davranışlar Arasındaki İlişkiler, 12. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül, Ankara.
- 4- Somer, O., Korkmaz,M.&Tatar,A.(2000) Beş Faktör Kişilik Modeli: Bir Kişilik Ölçeği Geliştirme Çalışması. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-21 Eylül, İzmir.
- 5- Bilgin,N.& Korkmaz, M. (1990) Tutum Konusuna Farklı İlgililik Düzeylerinin Tutum Değişimindeki Rölü. 6. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İstanbul.

Kitapları (2 adet)- Korkmaz, M. & Somer, O.(2010). İş yaşamında Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli.A.Yelboğa (editör), Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları(içinde), sy.229-255, Turhan Kitabevi, Ankara.
- Somer, O., Korkmaz, M. & Tatar, A. (2004). Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İZMİR.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2009/EDB/009, Korkmaz, M., Demiral, N., Dural, S., Güngör, D., Bildiren, A., Erdik,E.(2009-2011-Devam ediyor). TONİ-3 Sözel Olmayan Zeka Testinin 6-11 Yaş Örneklemi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 2009 /EDB / 009 nolu BAP Projesi, İzmir.
- Araştırma Projesi, Korkmaz, M.& Somer, O.(2005). Madde Cevap Kuramına Dayalı Olarak Çoklu Kategorili Maddelerde Madde Ve Test Yanlılığının(İşlecsel Farklılığın) İncelenmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 2001/EDE/ 011 No’lu Proje.
- Araştırma Projesi, Somer, O., Tatar, A.& Korkmaz, M Personel seçiminde ve yönlemndirilmesinde kişilik özelliklerinin katkılarının araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı,2004-EDE-009 No'lu Proje.
- Araştırma Projesi, Somer, O.,Korkmaz, M & Tatar, A.,(2003) Beş Faktör Çok Boyutlu Kişilik Envanteri Standardizasyon Ve Norm Çalışması, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı,2001-EDE-12 No'lu Proje.
- Araştırma Projesi, Amado,S., Leblebici,Ç., Aksel, Ş., Somer, O., Göregenli,M., Çengelci, B., Meşe,G., Varan, G., Tekinsav, S., Korkmaz, M.., Gürkan,A., Koyuncu, M., Övgün, İ. & Irmak, T.(2002) Eshot Şoförleri İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi. EBİLTEM Projesi.
- Araştırma Projesi, Somer,O., Tatar, A.& Korkmaz, M.(2001) Ege Üniversitesi Çok Boyutlu Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı,EDE-98-EDB-02 No'lu Proje
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Psikologlar Derneği-1989-
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2004, 1-EBİLTEM Proje Yarışması,Sosyal Bil.İkincilik Ödülü
- 2004, Ege Ün.EBİLTEM proje yarışması,Sosyal Bil. Üçüncülük ödülü