Akademik BilgilerKADRİYE LEYLA BUDAK
DOÇENT
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: leylabudak@yahoo.com
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: EGE Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,, Türkiye, 1993
- Doktora: EGE Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, 2004
- Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ, 2012

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2002-2003
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program Başkanlığı, 2000-2003
- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2003
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- EGESEM Büro Yöneticiliği ve Büro Asistanı Eğitimi , 2011-Devam Ediyor
- EGESEM KONUŞMA EĞİTİMİ EĞİTMENİ ( devam ediyor), 2008-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Büro İdaresi Eğitimi (2261000)
- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sistemleri (2270301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- İlknur Aydoğdu Karaaslan& Leyla Budak, “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması”, Journal of Yasar University, 2012 26(7),
- Leyla Budak& İlknur Aydoğdu Karaaslan, “Üniversite Öğrencilerinin Sanal İletişim Ortamlarını Kullanım Amaçlarının Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği”, Civil Academy, Cilt / 8, Sayı / 2, Bahar / Spring 2010
- Leyla Budak, “ Karabağ Krizinde Ermenistan ve Azerbaycan Kamuoyuna Medyanın Etkisi” ,Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:14, Yaz 2007
-  Leyla Budak, “Bağımsızlıktan Sonra Tacikistan’da Medya”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2006- Ocak 2007, Vol.8, Sayı. 31
- Leyla Budak, “Ukrayna Medyası, Siyaset, Medya İlişkileri_Bağımsızlık Sonrası Gelişme ve Sorunlar””, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:9, Bahar:2006
-  Leyla Budak, “Türk Cumhuriyetlerinde Kitle İletişim Sistemleri: Bağımsızlık Sonrası Gelişmeler, Genel Sorunlar ve İşbirliği Faaliyetleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs_ Temmuz 2005, Yıl:7, Sayı:25
- Leyla Budak, “ Sovyetler Birliği Döneminden Sonra Özbekistan’da Medya”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2003, Ocak 2004, Sayı. 5

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Leyla Budak, “Bağımsızlığının Yirminci Yılında Azerbaycan Medyasının Genel Durumu” EGE Ünv. Edebiyat Fakültesi&İletişim Fakültesi Uluslararası Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik ve İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl:2011, Sayı:6,
- Leyla Budak, “Basının Demokratik Katılım Kuramı Açısından Topluluk Radyoları , Türkbilim Dergisi, EGE Ünv. Edebiyat Fakültesi&İletişim Fakültesi Uluslararası Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik ve İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl:2011, Sayı:7
- Leyla Budak, “Kazakistan’da Medya, 2000’li Yıllar, Gelişmeler ve Temel Sorunlar”, Türkbilim Dergisi, EGE Ünv. Edebiyat Fakültesi&İletişim Fakültesi Uluslararası Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik ve İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl:2010, Sayı:3,
- Leyla Budak, “Kırgızistan’da Medya, Bağımsızlık Sonrası Dönem Gelişmeler ve Temel Sorunlar”, Türkbilim Dergisi, EGE Ünv. Edebiyat Fakültesi&İletişim Fakültesi Uluslararası Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik ve İletişim Araştırmaları Dergisi, 2010
- Leyla Budak&İlker Erdoğan, “1990 Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kitle İletişim Sistemi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:9, 109-123,Bahar 2006/1.
- Leyla Budak&İlker Erdoğan, “The Mass Media System in Latvia as A Member of The European Union : Represantation of Minorieties in Latvia’s Mass Media”, Civilacademy, Journal of Social Science, Vol.4, Number:2, 67-73, Summer (2006)
- Leyla Budak, “ Ermenistan’da Medya: Bağımsızlık Sonrası Dönem”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Cilt:3-4, Sayı:12-13, 49-59, (Kış 2003-İlkbahar 2004)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)-  Budak, L., “Gürcistan: Siyaset ve Medya İlişkisi”, Erciyes Dergisi, Aylık Fikir Sanat Dergisi, Sayı:315 (Mart 2004).
- Budak, L., “Bağımsızlığın İlk On Yılını Geride Bırakan Azerbaycan’da Kitle İletişimi”, Erciyes Dergisi, Aylık Fikir Sanat Dergisi, Sayı:304 (Nisan 2003).
- Budak, L., “Kazakistan’ın Demokratikleşme Sürecinde Medya :.İlk On Yıl”, Erciyes Dergisi, Aylık Fikir Sanat Dergisi, Sayı:305 (Mayıs 2003).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Leyla Budak& İlknur Aydoğdu Karaaslan, “Power Point Programının Bir E-Öğrenme Tekniği Olarak Tasarlanması ve Sunumu”, IETC 2010 INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Vol 2, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, İstanbul 26_28 Nisan 2010,
- İlknur Aydoğdu Karaaslan &Leyla Budak&, “E-Öğrenmede PowerPoint’le Kullanılan Yazılımlar ve Örnek Uygulama Olarak Quiz Yaratma”, IETC 2010 INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE Vol 1, Boğaziçi Üniversitesi Uluslar arası Sempozyum, Proceedings Book, İstanbul 26_28 Nisan 2010,
- Leyla Budak&Burcu Balcı, “Bireylerde Topluluk Önünde Konuşma Korkusu ile Duygusal Zeka Etkileşimi”, International Symposium: Emotional Intelligence and Communication, On The Vision Of Perception In Professional Life, Proceedings Book Volume:2 , 560-571, Ege University Faculty of Communication, İzmir, May 7-9 2007.
- Leyla Budak, Elif Yıldız, Bilgehan Gültekin& İlknur A. Karaaslan, “ Akademik Olarak İletişim Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerin Duygusal Zeka Kulanımları Üzerine Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım ve RTS Bölümleri Örneği”, International Symposium: Emotional Intelligence and Communication, On The Vision Of Perception In Professional Life, Proceedings Book Volume: 1 , 181-200, Ege University Faculty of Communication, İzmir, May 7-9 2007
-  Leyla Budak&İlker Erdoğan,”Letonya Kitle İletişim Sisteminde Azınlıklara Karşı Önyargılar”, Medya ve Önyargılar Uluslararası Sempozyum, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekim 2006, İstanbul

Kitapları (6 adet)- 2012, Konuşma Eğitimi
- Prof Dr. Konca Yumlu, Doç. Dr. Ahsen Armağan, Doç. Dr. Leyla Budak, Yrd. Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan,Yrd. Doç. Dr. Burcu Balcı & Yrd. Doç. Dr. İlker Erdoğan Türkiye’de Çocukların Yeni İletişim Teknolojilerine Erişim Olanakları ve KullanımAmaçları: İzmir Örneği , Ege Üniversitesi Yayını, (2011)
- Leyla Budak& İlknur Aydoğdu Karaaslan, Sunumlarda Görsel Destek Kullanımı; Etkili Powerpoint Tasarlanması ve Teknik Özellikleri, Beta Yayıncılık, İstanbul (2010,)
- Leyla Budak,B.Gültekin (editörler), Ermeni, Yahudi, Rum Lobileri Örneğinde; Lobicilik Temel Kavramlarına Giriş (içinde), Leyla Budak, “Ermeni Lobileri ve İletişim Faaliyetleri” Nobel Yayıncılık, Ankara, (2007
- Özgür Yılmazkol (derleyen); Medya Okumaları (içinde), Leyla Budak&İlker Erdoğan, “Televizyon Yayınlarında Çocuk İzleyicilerin Korunmaları Açısından Akıllı Semboller Sistemi, ABD; Hollanda, Türkiye Uygulamaları ve Karşılaştırılması”, Nobel Yayıncılık, Ankara, (2007)
- Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat, M. S. Erol, (derleyenler), 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği (içinde), Leyla Budak, “Türkmenistan Medyası”, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları ,Ankara, (2003)