Akademik BilgilerSELDA AKÇALI
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: seldaakcali@hotmail.com
- E-posta: selda.icin.akcali@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 388 01 10/ 1559 (dahili), İş
- Telefon: (232) 388 48 37/ 157 (dahili), İş 2
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.İletişim Fakültesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sos.Bil.Ens., Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi , 2008

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-
- İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004-2005
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-
- Yardımcı Doçent Dr., 1999-
- Araştırma Görevlisi, 1993-1998
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2013, "SOSYAL MEDYADA SOL MUHALEFETİN GÜNDEMİ VE PRATİKLERİ"
- 2012, "22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı" The Journal of Academic Social Science Studies

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- II. ULUSLARARASI İLETİŞİM SEMPOZYUMU Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm 02-04 Mayıs 2012- Bişkek, Kırgızistan "Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüm Bağlamında İletişim Pratikleri"
-  “Tüketim Sahnesinde Çocuk ve Para İlişkisi Üzerine Bir Çalışma,” Proc. 2nd International Children & Communication Congress “The Impact of Communication on Children”, İstanbul, 4-6 April 2005, Vol. II, 907-920,İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
- “Women and Shoppıng Relation from Rural to Cıty in Turkey: Transition from Turkish Bazaar to Supermarket (A case Study on Manisa)”, Proc. 9th International Interdisciplinary Congress on Women Seoul, Korea, June 19-24 2005
- Uluslararası İmgebilim Sempozyumu : Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Farklılıkları, Muğla Üniversitesi, 26-28 Nisan 2004, Muğla.
- 1.Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı: “:Milenyumda Çocuk ve İletişim, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 13-15 Ekim 2003, İstanbul.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 03-05 Aralık 2003, Ankara, (Araş.Gör. Yurdagül Bezirgan ile birlikte).

Kitapları (4 adet)- 2007, Çocuk ve Medya, Ebabil Yayınları
- 2007, Kimlik Medya ve Temsil
- 2006, Gündelik Hayat ve Medya Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar
- Türkiye'de Araştırmacı Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2002.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2010, : 2006/İLTF/001, TÜRK YAZILI BASININDAKİ HABERLERDE KADIN HAREKETLERİ
- Araştırma Projesi, Öğretim Elemanlarının Haber Alma ve Gündemi Takip Etmede Kitle İletişim Araçlarını Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Örneği, E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı Desteğinde Yürütülen Araştırma Projesi Koordinatörü, İzmir, 2004.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Doktora, 2012, Ömer Alanka,"Görüntünün Ontolojisi ve Kavramsal Fotoğraf"
- Yüksek Lisans, 2011, Menekşe Badioğlu Erdik, "Kent Kültürü Perspektifinden Kültür Sanat Gazeteciliği: Bir Kent Dergisi Örneği"
- Doktora, 2011, Tolga Çelik,"İnternetten Elde Edilen Enformasyon Sonuçlarının Kalitelerinin Değerlendirilmesi : Yeni Bir Kalite Ölçüt Modeli"
- Yüksek Lisans, 2010, Deniz Şan, "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşmasında Kent-Yaşam Dergilerinin Etkisi ve İzmir Örneği"
- Yüksek Lisans, 2008, Özgür Barış Dikilitaş "Demokratikleşme Sürecinde Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Örgütlerinin Oluşumu ve Gelişimi"
- Doktora, 2008, Aynur Köse, "Gündelik Hayatta Milliyetçiliğin İnşası ve Türk Yazılı Basınında Temsili"
- Yüksek Lisans, 2005, Tolga Çelik, "Bilişim Çağında Gazetecilerin İnternet ve Teknolojiyi Kullanım Düzeyi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme",
- Yüksek Lisans, 2004, Mesut Yücebaş "Yazılı ve Görsel Basındaki Reklamlarda Bilim İmgesi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2004.
- Yüksek Lisans, 2003, Seda Savaşeri, İnternet Ortamında Haber Sunumunun Gazetecilik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003.
- Yüksek Lisans, 2001, Huriye Toker, Türk Basınında Gazetecilik Açısından Etik, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001.