Akademik BilgilerŞADİYE DENİZ
DOÇENT
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sadiyeay07@yahoo.com
- E-posta: aysadiye@hotmail.com
- Telefon: 0232- 3112271, İş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Muğla Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Araştırma Görevlisi, 2005-
- Araştırma Görevlisi, 2002-2005
Uzmanlık Alanları- Siyaset ve Sosyal Bilimler (2170100)
- Siyasal Teoriler (2170101)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- “Ortadoğu’nun Yeniden İnşasının Yapıbozumu: Büyük Ortadoğu Projesi Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı: 20, Kış 2012.
- “Yurttaşlık İdeali Perspektifinden İngiliz Yazılı Basınında Kadın – Siyaset İlişkisinin Temsili”, Journal of Yasar University 2011, 24(6), 3968 – 3989
- “Barış Gazeteciliği: Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, Volume: 3, Issue: 14, Fall 2010, (Pelin Dündar ile ortak çalışma), ss. 200 – 213.
- “Türkiye’de Yazılı Basında Kadınların Siyasal Temsili: 03 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri”, Journal of Yasar University 2010, Volume 5, No 19, Temmuz 2010, ss. 3199-3220.
- “Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye’deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz”, (F. Belma Fırlar ile ortak çalışma), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3, İssue: 11, Spring: 2010, ss. 314-328

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- : “ Kadın Parlamenterlerin Bakış Açısıyla Türkiye’de Kadınların Siyasal Hayattaki Temsili”, Balıkesir Üniversitesi Akademik Fener Dergisi, Sayı: 7, Yıl: 2007
- • “Internet Teknolojisi ile Birlikte Gazeteciliğin Değişen Anlamı ve Kamu Gözcüsü Olarak Araştırmacı Gazetecilik”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 110, Şubat 2007
- “İngiltere ile Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de parlamenter Sistemin işleyişi ve Hükümet sistemi tartışmaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı:3, Temmuz-Eylül 2006

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2010, “Hak Haberciliği Bağlamında Türkiye’de Yazılı Basında Çocuk Temsili: Madde Bağımlısı Çocuklar Örneği”, 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, TBMM & Emniyet Genel Müdürlüğü & UNICEF, 20-22 Nisan 2011, Ankara.
- • "Yeni Bir Kamusal Alan Biçimi Olarak Internet: Ekşi Sözlük - Dijital Gazete Karşılaştırması", Nasır Niray ve Didem Deniz ile ortak çalışma, International Conference on New Media and Interactivity, 28-30 Nisan 2010, İstanbul.
- 2010, • "Cumhuriyetin Çağdaşlaşma İdeolojisi Bakımından Kadın Yurttaş ve Yazılı Basında Kadınların Siyasal Temsilciliği", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009, İzmir
- • "Türkiye’de Siyasal Reklâmcılık Uygulamaları: 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Ulusal Basında Siyasal Reklâm Analizi", (Nasır Niray ve Onur Öksüz ile ortak çalışma) 15–17 Kasım 2007, Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, İzmir
- 2006, • "Importance of Communication Strategies in Making Tourism Policies for Countries Which have Terror Image in The World", Turk- Kazakh International Tourism Conference "New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in Future, 20–26 No

Kitapları (3 adet)- • "Siyasal Rekabette Alternatif Bir Araç Olarak İnternet: Siyasi Parti Web Sitelerine İlişkin Bir Analiz", (Nasır Niray ile ortak çalışma), Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim, Ed. F. Belma Güneri Fırlar- Pelin Dündar, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2010
- • "Türk Siyasal Yaşantısında Dinin İdeolojik İşlevi ve Siyasal İslam’ın Gelişimi", (Prof. Dr. Nasır Niray ile ortak çalışma) Siyasal Kültür Yazıları, Ed. Nasır NİRAY, Derin Yayınları, İstanbul, 2009
- • "Baskı Grupları ve Lobicilik", (Nasır Niray ile ortak çalışma), Ermeni, Yahudi, Rum Lobileri Örneğinde Lobicilik Kavramlarına Giriş, Ed. Bilgehan Gültekin, Leyla Budak, Nobel yayınevi, 2007

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2009, Araştırma Projesi, “Türkiye'de Demokrasi ve Yurttaşlık Düşüncesi Perspektifinden Kadınların Siyasal Hayattaki Temsili: Kadın Politikacılar Üzerine Bir İnceleme” adlı ve 2008/İLTF/003 PROJE
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2010, Yüksek Öğretim Kurumu Doktora Sonrası Araştırma Bursu