Akademik BilgilerEDA ŞEYDA AKSEL
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi AnaBilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: seyda.aksel@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Catholic U. of America-Psikoloji Bölümü, A.B.D., 1974
- Yüksek Lisans: Catholic U. of America-Okul Öncesi Eğitim, A.B.D., 1976
- Doktora: Ege Ü. Gelişim Psikolojisi, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2016-
- Psikoloji Bölüm Başkanlığı, 2002-2004
- Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1997-1998
- Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, 1996-
- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1998
Uzmanlık Alanları- Gelişim Psikolojisi (2100300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Kızıltepe, R. ve Aksel Ş. (2016, basımda). Kardeş istismarı: Güncel bir derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh sağlığı Dergisi.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. ve Thomson, D. (2016). Coping strategies and depression among college students following child sexual abuse in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 25(8), 881-894, DOI: 10.1080/10538712.2016.1236871.
- Aksel, Ş., Gün, Z., Yılmaz Irmak, T., (2007). Çengelci, B. Migration and psychological status of adolescents in Turkey. Adolescence, 42, 167:589-602.
- Kozcu, Ş. ve Gabay, R. (1995). Gelişim Psikolojisinde yeni çalışmalar. Türk Psikoloji Dergisi. 10(34), Sayfa: 83-84. (Derleme)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (26 adet)- Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2015). Çocuk cinsel istismarı konusunda öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2), 373-391.
- Kaplan, B. ve Aksel, Ş. (2013). Investigation of the relationship between attachment and aggressive behavior of adolescents. Nesne Psikoloji Dergisi, 1 (1), 20-49.
- Aksel, Ş. (2005). Duygusal istismar ve ihmal: Gelişimsel yaklaşım. Klinik Çocuk Forumu Ocak-Şubat, 28-31.
- Aksel, Ş. (2002). Duygusal İstismar. (içinde) Adli Tıp Uzmanları ve Asli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri için Merkez Eğitici Eğitimi Projesi Eğitimci El Kitabı. UNICEF ve Adli Tıp Kurumu.
- Aksel, Ş. (2000). Temel eğitim çağında oyunun önemi. Cumhuriyetimizin 75.Yılında Temel Eğitim-Sorunlar/Çözümler: II. Eğitim:, İzmir. (Derleme)
- Aksel, Ş. (1999). Çalışan çocuğun kültürel yaşamı. Cumhuriyet ve Çocuk, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, (Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bekir Onur) A.Ş. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Sayfa: 555-561, Ankara. (Özgün Araştırma)
- Aksel, Ş. (1999). Sokak çocuklarıyla ilgili tavır, tutum ve önyargılar. Çocuk Forumu. Cilt:2, Sayı: 2,Sayfa:50-53
- Aksel, Ş. (1998). Çalışan çocuklar ve aile ilişkileri. Çocuk Forumu. Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 19-21. (Derleme)
- Oral, R., Hancı, H., Can, D., Kaplan, Ş., Miral S., Teperi, N., Bulguç, A.G., Polat, S., Ateş, N., Uran, N., Tıraş, B., Zeytinoğlu, S., Aksel Ş.& Yaprak, I. (1998). İzmir’de Eğitim hastanelerinde çocuk istismarı tanısı alan olgularla ilgili İzmir çocuk istismarı araştırma grubunun onsekiz aylık deneyimi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (s. 88-91). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana.
- Kozcu-Aksel, Ş.: Bayçın,S.: Şahbaz,T.: Şahbaz, H.: Öncü, S. ve Özgule, A. (1998). İzmir-Karşıyaka gecekondu mahallelerindeki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin bir işte çalışmış olma ve ortaokula devam etme tutumları ve gelecekteki mesleki beklentileri. Çalışma Ortamı, Sayı: 41, Sayfa: 17-19. (Özgün Araştırma)
- Aksel, Ş. (1998). Çocuk Suçluluğu ve çocuk istismarı ilişkisi. Ege Psikiyatri Süreli Yayınları, İzmir. (Derleme)
- Aras, Z., (Kozcu) Aksel, Ş. ve Alyanak, Ş. (1996). Adolesanlarda cinsel davranış. Psikoloji Seminer. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı : 11, Sayfa: 89-94. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. ve Göregenli, M. (1995). Gençlik ve Yerel Yönetimler: Bursa ve İzmit Araştırmaları. Gençlik ve Kent Yönetimi. (WALD) Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, İstanbul, Sayfa: 183-205. (Özgün Araştırma).
- Kozcu, Ş. ve Gabay, R. (1995). Gelişim Psikolojisinde yeni çalışmalar. Türk Psikoloji Dergisi. 10(34), Sayfa: 83-84. (Derleme)
- Kozcu, Ş. (1994). Aile İçi Şiddet ve Kişilik Gelişimine etkisi. Aile ve Eğitim. TED Yayını, Ankara, Sayfa: 75-88. (Derleme)
- Kozcu, Ş. (1992). Duygusal istismar: Duygusal istismar ve genel ruh sağlığını inceleyen bir Araştırma. Psikoloji Seminer, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı 9, Sayfa: 85-114 . (Özgün Araştırma)
- Konanç, E., Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1992). Analysis of child abuse and neglect court cases in three cities of Türkiye. In E.C.Viano (Ed.). Critical Issues in Victimology: International Perspectives. N.Y.:Springer Pub. Comp. Sayfa: 101-110. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1991). Çocuk istismarı ve ihmali. Aile Yazıları I: Birey, Kişilikve Toplum. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (Derleyenler: B. Dikeöligil ve A. Çiğdem). Sayfa: 379-390. (Derleme)
- Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1991). Fiziksel çocuk istismarı konusunda bir Araştırma. Aile Yazıları I:Birey,Kişilikve Toplum. T.C. Baöbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (Derleyenler: B. Dikeöligil ve A. Çiğdem). Sayfa: 391-398. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1989). Çocuk istismarı ve ihmali. Seminer Psikoloji. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı: 6/7, Sayfa: 63-76. (Derleme)
- Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1989). Fiziksel çocuk istismarı konusunda bir Araştırma. Seminer Psikoloji. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı: 6/7, Sayfa: 77-84. (Özgün Araştırma)
- Onur-Konanç, E., Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1988). Ankara, İstanbul ve İzmir Ceza Mahkemelerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kararlarının incelenmesi. İzmir Barosu Dergisi, Sayı: 3, Sayfa: 5-22. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1987). Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı. Seminer. Sayı: 5, Sayfa: 80-94, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir. (Çeviri)
- Kozcu, Ş. (1987). Anaokulu çocuklarında saldırgan davranışların ve anne tepkilerinin incelenmesi. Psikoloji Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 21, Sayfa: 19-23. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1985). Saldırganlığın kuramsal analizi. Seminer, Sayı: 4, Sayfa:171-181, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir. (Derleme)
- Kozcu, Ş. (1979). Okulöncesi dönemde çocuk ve kitap. Çocuk ve Kitle İletişimi, İzmir, Sayfa: 80-84. (Özgün Araştırma)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- 2016, Kızıltepe, R., Sağel, E., Gümüşten, D., Ebeoğlu, M., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. "The effectiveness of intervention programme for male juvenile offenders" . 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, 16-19 Eylül, Sözel Bildiri, Cadiz, Spain.
- 2016, Öztürk-Can, H. ve Aksel, S. "Examining the relationship between parental acceptance and parenting practices". International Science Symposium 1-4 Eylül, Sözel Bildiri, Büyükada, İstanbul, Türkiye.
- Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Sağel, E., Gümüşten, D., Yılmaz-Irmak, T. ve Aksel, Ş. (2016) Ergen suçluluğu ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Sağel, E., Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Gümüşten, D., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. (2016) Ceza infaz kurumlarında uygulanacak müdahale programlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama zorlukları [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Kızıltepe, R. ve Aksel, Ş. The predictors of sibling abuse in Turkey. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest, Eylül 2015.
- Kızıltepe, R. Yılmaz Irmak, T. ve Aksel, Ş. The effectiveness of child sexual abuse prevention program. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest, Eylül 2015.
- Aksel, Ş. (2005). Review of Child abuse and neglect literature in Turkey. Xth ISPCAN European Regional Conference an Child Abuse and Neglect, 11-14 September, Berlin, Germany.
- Aksel, Ş. ve Ark (2005). Migration and Psychosocial Status of Turkish Adolescents June Oslo, Norway.
- Eminağaoğlu, N. ve Aksel, Ş. (2005). Street children of Turkey: An exploratory study on family relations and reasons for leaving home. Children and Youth in Emerging and Transforming Societies , International Conference, June 29-July 3, Oslo, Norway.
- Bildik, T., Yılmaz Irmak, T., Tamar, M. ve Aksel, Ş.(2003). Adolestcent work: How risky is it? 17th Conference of the European Health Psychology Society. September 24-27, Kos, Greece.
- Yılmaz Irmak, T. ve Aksel, Ş. (2002) Family relationship and adolescent’s delinquent behavior 16th Conference of the European Health Psychology Society (2-5 Ekim). Lizbon, Portekiz.
- Onur, B., Çelen, N. ve Aksel, Ş. (1999) Communication with children in three different museum settings: Toy museum, ethnography museum, and archeology museum. The Second International Toy Research Conference, (14-19 Haziran), Halmstad, İsveç.
- Kozcu, Ş. (1997). Psychosocial characteristics of high and low risk adolescents who are working as apprentices. Urban Childhood Conference. (9-12 Haziran), Trondheim, Norway.
- Kozcu, Ş. (1992). A study of child labour in small-scale industries of İzmir. Towards the Realization of Human Rights of Children - International Conference on Children's Ombudswork, (22-24 Ocak) Amsterdam, The Netherlands.
- Konanç,E., Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1989). Analysis of court cases in Turkey. 4th World Conference of Victimology, II Chiocco, Italy.
- Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1987) Physical child abuse in Turkey. I. European Congress on Child Abuse and Neglect, (6-10 Nisan), Rhodos, Greece.
- Kozcu, Ş. (1987). Attitudes towards child rearing practices. Growing Into Modern World-An International Interdisciplinary Conference on the Life and Development of Children in Modern Society Trondheim, Norway.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (38 adet)- Aksel, Ş. (2016). Cinsel istismar mağduru çocuklar. Pedofili Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
- 2016, Eslek, D., Yılmaz-Irmak, T., Aksel, Ş. ve Kızıltepe, R. "Okulöncesi Dönemde Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Programının Değerlendirilmesi" XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, Sözel Bildiri, İzmir.
- 2016, Yamaç, H. ve Aksel, Ş. "Travmatize Olmuş Çocuklarda Uygulanan Bir Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi" XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, Sözel Bildiri, İzmir.
- 2016, Ören, M. ve Aksel, S. ''Algılanan Psikolojik Kontrolün Gençlerin Duygu Düzenleme Becerisi ve Saldırgan Davranışlarıyla İlişkisi'' XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, Poster Bildiri, İzmir.
- 2016, Yüksel, F. ve Aksel, Ş. ''Okul Öncesi Dönemde Din Eğitiminin Din Algısına Etkisi'' XIX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, Poster Bildiri, İzmir.
- Aksel, Ş. (2015). Çocuk istismarı ve ihmalinin dünü bugünü ve yarını. Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuklar Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Aksel, Ş. (2014). Çocuk hakları açısından çocuk gelinler. Çocuk Gelinler Sempozyumu, İzmir Barosu, İzmir.
- Yılmaz Irmak , T. ve Aksel, Ş. (2010). İstismara Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı İçin Koruyucu Faktörler. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin. Sözlü Bildiri.
- Yılmaz Irmak , T. ve Aksel, Ş. (2009). Fiziksel İstismara Maruz Kalan Ergenlerde Ruh Sağlığı için Koruyucu Faktörler. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, 27 – 30 Eylül, Ankara. Poster.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. (2008). Fiziksel İstismar Yaşantısının Ardından Sergilenen Dayanıklılık Sürecinde Etkili Olan Koruyucu ve Risk Faktörleri. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi. 3-5 Eylül, İstanbul.
- Aksel, Ş. (2007). Risk Altındaki çocuklarla yapılan çalışmalarda etik ilkeler.IX. Ulusal Psikolojik ve Danışma ve Rehberlik Kongresi. 17-19 Ekim, Çeşme, İzmir.
- Aksel, Ş. (2007). Sağlıklı şehir ve sokak çocukları. EXPO 2015 İzmir Çerçevesi Sağlık Politikaları Sempozyumu. 29-30 Kasım, İzmir.
- Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. (2007). Çocukların fiziksel istismarı konusundaki Türkçe yayınların gözden geçirilmesi. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 21-24 Haziran, İzmir. Sözlü bildiri.
- Aksel, Ş. (2006). Kardeş Destek Programı. XI. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi, İzmir.
- Aksel, Ş. "Şiddetin Psikolojik, Politik ve Hukuksal Boyutları Paneli." XII Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.
- Aksel, Ş. (2002). Çocuk İstismarı ve İhmali Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşım, 11 Mart, İzmir.
- Aksel, Ş. (2001). Çocuk ve Göç. 6. Ergen Günleri, 15-17 Kasım, Foça, İzmir.
- Aksel, Ş. (2000). Güç Koşullardaki çocukların durumu. I. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 4-8 Eylül, Bursa.
- Aksel, Ş. (1998) Temel eğitim çağında oyunun önemi. II. Eğitim Günleri, (12-13 Aralık), İzmir.
- Aksel, Ş. (1998) Kültürel yaşam ve çalışan çocuklar. II. Ulusal Çocuk Kültürü Konferansı, (4-6 Kasım), Ankara.
- Aksel, Ş. (1998) Sokak çocuklarıyla ilgili tutumlar. Zor Koşullardaki Çocuklar Workshop, UNICEF, (29 Temmuz), İzmir.
- Bildik,T. ve Aksel, Ş. (1998) Çalışan çocukların psikososyal sorunları. 'Yaşamın Çeşitli Alanlarında Çocuk İstismarı' Sempozyumu, (21-22 Nisan), İzmir.
- Aksel, Ş. (1998) Çalışan çocukların istismarı. 'Yaşamın Çeşitli Alanlarında Çocuk İstismarı' Sempozyumu, (21-22 Nisan), İzmir.
- Aksel, Ş. (1998) 'Gençlik ve Suç', Ruhsal Bozukluklar ve Çocuk Suçluluğu Paneli. III. Ergen Günleri, (18-19 Aralık), İzmir.
- Kozcu, Ş. (1995) Yerel yönetim ve Gençlik: Bursa ve İzmit Araştırması. Uluslararası Gençlik ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, (24 Temmuz), Bursa.
- Dönmezer, İ. ve Kozcu, Ş. (1994) Okulöncesi eğitim ortamlarının farklı açılardan değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1994) Aile İçi Şiddet ve Kişilik Gelişimi. Türk Eğitim Derneği Eğitim Toplantısı, (20-21 Ekim), Ankara
- Kozcu, Ş. (1993) Tarımda çalışan çocuklar. Türk Kalkınma Vakfı ve ILO Workshop, Ankara.
- Kozcu, Ş. (1993) Çalışan çocuklar ve aile ilİşkileri. İş Denetimi ve Çalıştırılan Çocuklar Workshop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO (18-22 Ekim), İstanbul.
- Kozcu, Ş. (1993) Agricultural child labor: Children working in the cotton fields in Aydın. First Balkan, Caucasia, and Middle East Conference on Child Abuse and Neglect, (19-21 Nisan), Ankara. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1992) Çocuğu Suça iten nedenler, çocuk yargılaması, Suçlu çocuğun rehabilitasyonu Paneli, Avukatlar Günü, (10 Nisan), İzmir.
- Kozcu, Ş. (1992) Çocuk Hakları Sözleşmesi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri, (25-28 Nisan), Kuşadası.
- Kozcu, Ş. (1989) Türkiye'de Çalışan Çocuklar Panel, Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi, (12-14 Haziran), Ankara.
- Kozcu, Ş. (1988) Çocuk Suçluluğu ve çocuk mahkemelerinde psikoloğun görevi. Suçlu Çocuklar ve Mahkumiyet Sonrası Durumları Paneli, (11 Nisan), İzmir.
- Kozcu, Ş. (1988) Fiziksel çocuk istismarı ile ilgili bir araştırma. V. Ulusal Psikoloji Kongresi, (14-16 Eylül), İzmir.
- Kozcu, Ş. (1988) Çalışan çocuklarla ilgili bir inceleme. V. Ulusal Psikoloji Kongresi (14-16 Eylül), İzmir.
- Kozcu, Ş. (1986) Anaokulu çocuklarında saldırgan davranışlar. IV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
- Aydın, C., Kozcu, Ş., İnceer, B. ve Sorias, O. (1981). Okulöncesi bir grup çocukta visüel motor integrasyon değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Psikiatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi, İzmir.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (5 adet)- 2010, Akar H. (2010). Challenges for schools in communities with internal migration flows: evidence from Turkey.International Journal Of Educational Development, 30, 3, p: 263-276.
- 2010, Goksen F. ve Cemalcilar Z. (2010). Social capital and cultural distance as predictors of early school dropout: Implications for community action for Turkish internal migrants.
- 2010, Wong DFK, Chang YL, He XS, et al. (2010). The Protective Functions Of Relationships, Social Support And Self-Esteem In The Life Satisfaction Of Children Of Migrant Workers In Shanghai, China. International Journal Of Social Psychiatry, 56, 2, p: 143-157.
- 2009, Kwan YK. ve Ip WC, (2009). Adolescent Health in Hong Kong: Disturbing Socio-Demographic Correlates. Social Indicators Research,91, 2,p: 259-268.
- 2009, Altinyelken, HK. (2009).Migration and self-esteem: A qualitative study among internal migrant girls in Turkey. Adolescence, 44, p: 149-163.
Kitapları (6 adet)- Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2014). Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu (Ed.). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir
- Aksel, Ş. (2002). Duygusal İstismar. (içinde) Adli Tıp Uzmanlıları ve Asli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri için Merkez Eğitici Eğitimi Projesi Eğitimci El Kitabı. UNICEF ve Adli Tıp Kurumu.
- Konanç, E., Zeytinoğlu, S. ve Kozcu, Ş. (1992). Analysis of child abuse and neglect court cases in three cities of Türkiye. In E.C.Viano(Ed.). Critical Issues in Victimology: International Perspectives. N.Y.:Springer Pub. Comp. Sayfa: 101-110. (Özgün Ar
- Kozcu, Ş. (1991). Çıraklarla ilgili bir ön çalışma Çocuk İstismarı ve İhmali, (Derleyenler: E. Konanç, İ. Gürkaynak, A. Egemen) Sayfa: 91-98, Gözde Repro Ofset, Ankara. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1990). İzmir'de çalışan çıraklarla ilgili bir ön çalışma V.Ulusal Psikoloji Kongresi, Psikoloji Seminer Özel Sayısı. Sayı: 8, Sayfa: 575-585. (Özgün Araştırma)
- Kozcu, Ş. (1988). Changing child-rearing practices in Turkey. Growing Into a Modern World (Proceeding). Vol.II, Sayfa: 843-857. (Derleme)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (17 adet)- 16EDB004, Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T., Havaçeliği, D., Gümüşten, D., Sağel, E., Ebeoğlu, M. ve Kızıltepe, R. (2017). Cezaevinde Bulunan Ergenlere Yönelik Psikoeğitimsel Müdahale Programı Uygulanması. Ege Üniversitesi BAP projesi.
- 14EDB011, Aksel, Ş., Yılmaz Irmak, T. ve Kızıltepe, R. (2015). Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi BAP Projesi
- EDB005, Araştırma Projesi, Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2010). İstismara Maruz Kalan Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığının İncelenmesi.
- EDB008, Araştırma Projesi, Aksel, Ş., Çengelci Özekes, B. ve Yılmaz Irmak, T. (2007). Bebeklerin Öğrenme Sürecinde Sosyal İpuçlarının Etkisi.
- Araştırma Projesi, Türkiye Avrupa Komisyonu Temsilciliği Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı Sağlık Personeline Cinsiyete Dayalı Şiddet Ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçalrı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Programı Avrupa Birliği Projesi. (Projede Eğitimci) 2005-2006.
- EDB018, Araştırma Projesi, Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2006). Okulda Akademik Problem Yaşayan İlköğretim Öğrencileri için Eğitime Destek Projesi.
- Araştırma Projesi, Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi Projesi. UNICEF ve Adli Tıp Kurumu. Eğitimci. (2004).
- Araştırma Projesi, İzmir I. Çocuk Hakları Kurultayı. İzmir Valiliği (2002).
- Araştırma Projesi, Adli Tıp Uzmanlıları ve Asli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri için Merkez Eğitici Eğitimi Projesi. UNICEF ve Adli Tıp Kurumu (2002)
- Araştırma Projesi, Aksel, Ş. (2002) İzelman Personeli Geliştirme Projesi: İzelman Çalışanları için İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimi Proje Koordinatörü. İzelman (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketi).
- Araştırma Projesi, Aksel, Ş. (2001) İç Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi.
- Araştırma Projesi, Belediye Otobüs Şoförlerinin İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi. Proje Koordinatörü: Amado, S.: Leblebici, Ç. Görev: Proje Ekip Üyeliği (2001).
- Araştırma Projesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genl Müdürlüğünün Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde görevli idareci ve meslek Elmanlarına yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı. SHÇEK. Eğitimci. (2001
- Araştırma Projesi, Aksel, Ş.: Gülsen, A. (1997) Anaokullarında Çocuk Haklarının Tanıtılması Projesi.
- Araştırma Projesi, Kozcu, Ş.: Bayçın,S. ve Şahbaz,T. (1996) İzmir'in Gecekondu Bölgelerindeki İlkokullarda Velileri Çıraklık Yasası Konusunda Bilgilendirme Projesi. İzmir Çıraklık Okulu ve Çalışan Çocuklar Grubu Ortak Projesi.
- Araştırma Projesi, Kozcu, Ş. ve Göregenli, M. (1994) 'Gençlik ve Yerel Yönetimler'. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi (WALD).
- Araştırma Projesi, Aras,Z. ve Kozcu, Ş. (1994) 'Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Cinsel Eğitim', Bornova İlçe Milli Eğitim Sağlık Müdürlüğü, Kordon Soroptimist Kulübü ve Ege Üniversitesi Ortak Projesi.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (11 adet)- Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu
- American Psychological Association (Foreign Affilliate).
- Çocuk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), Danışma Kurulu Üyesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Danış
- International Association for Cross-Cultural Psychology.
- International Organization for Prevention of Child Abuse and Neglect.
- İzmir Öğretim Elemenları Derneği
- Sinirbilim ve Beyin Araştırmaları Derneği (Kurucu Üye).
- Türk Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği , Kurucu Üye
- Türk Kültür Vakfı (AFS).
- Türk Psikologlar Derneği-İzmir Şubesi, Kurucu Üye
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (18 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Kardeş istismarı ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2012, Akran zorbalığında aileye ve okula ilişkin risk ve koruyucu faktörlerin incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2012, Türkiye'de beliren yetişkinlik: Yetişkinlik kriterlerinin ve yetişkinlik statülerinin incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2012, Ergenlerde bağlanma ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2010, Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğu olan annelere stres yönetimi eğtiminin etkileri.
- Doktora, 2009, Telkin edici görüşmelerin çocukların bellekleri üzerindeki etkisi.
- Doktora, 2008, Çocuk istismarı ve ihmalinin yaygınlığı ve dayanıklılıkla ilişkili faktörler
- Yüksek Lisans, 2006, Yerleşik olan ve olmayan ailelerde çocuk istismarı yaygınlığının incelenmesi
- Doktora, 2006, Güç Koşullarda Yaşayan Sokak Çocuklarında Dayanıklılık
- Doktora, 2005, Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler (Banking Time) Müdahale Programının Okul Öncesi Öğrenci-Öğretmen İlişkileri Üzerindeki Etkisi.
- Yüksek Lisans, 2002, Engelli (Otistik) Kardeşe Sahip Olan Bireylerin Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2002, Ergen ruh sağlığı ve göç
- Yüksek Lisans, 2001, İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü.
- Yüksek Lisans, 2000, Ergenlerde Risk Alma Davranışlarının İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 1997, İlkokul öğrencilerinin Zihinsel Engelli Yaşıtlarına Karşı Tutumları.
- Yüksek Lisans, 1996, Üniversite Öğrenncilerinin Benlik Sistemlerinin İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 1996, Annelerin Çocuk Yetiştirme tutumlarına etki eden Faktörler: Demografik Özellikleri kendi Yetiştiriliş Tarzları, Çocuk Gelişimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çocuğun Mizacına İlişkin Algıları.
- Doktora, 1996, Gelişimsel Olarak Kavram ve Kategori yapılarının İncelenmesi .